II Diktand Godki Ślōnskij dlo szkołōw pōnadgimnazjalnych we Rudzie Slōnskej

Dzisioj 12 czyrwnio ô 10:00 dopołednia w Zespole Szkołōw Ôgōlnokształcōncych nr 3 p.m. Jana Pawła II we Rudzie Ślōnskej Kochlowicach, ôdbył sie II Rudzki Diktand dlo szkołōw pōnadgimnazyjalnych. We tym roku Urzōnd Miasta w Rudzie Ślōnskej niy chcioł edukacyji regijōnalnyj we tym mieście. Patrōnat nad dyktandem ôbiyło stowarzyszyni Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich a ZSO nr 3 pm. Jana Pawła II w Rudzie Ślōnskej. Diktand mōg sie ôdbyć dziynki spōnsorōm ojroposłowi Łukasz Kohut, kery ufundowoł wycieczki do Brukseli, właścicielowi firmy Callistoshop a zarazym radnymu miasta Marek Szymański, kery ufōndowoł geszynki, a Danielowi Daniel Magalski ,kery ufōndowoł kołocze. Trza dodać , co dyktand mōg sie ôdbyć dziynki tytanicznymu zaangażowaniu koôrdynatorki projekta „ZE ŚLŌNSKYM W PUKELTASZY”, pani Anna Rzepka
Gościem diktanda bōł tyż radny ze ŚPR ( Ślōnsko Partyjo Regijonalno) Roman Kubica, kery doł drobne geszynki dlo trzech piyrszych placōw.

We Diktandzie bôło 26 szkolorzy z 5 rudzkich szkołōw pōnadgimnazyjalnych .
Treść diktanda zrychtowoł zespōł: dr Artur Czesak, Alojzy Zimończyk, Stanisław Neblik, Józef Porwoł, na podstawie ôpowiadanio Elżbiety Grymel.
Treść dyktanda z niezwykłōm dykcjōm i zaangażowaniym przeczytoł dr Henryk Mercik.

„Boczōnie na Hulokach”
Na zicher już pora razy jechaliście autym na Ustrōnie bez Żory. Kejś wyglōndało to cołkym inakszy. To były jedne wielge barzoły, kere sie mianowały Huloki. Krōm tego były tam take stowki, kere cołkym trzcina a tator zarostowały. Kożdy rok na pryńci a ściyl sie jich wyrzinało. Bez cołki lato na Hulokach szło potkać tako myńszo zorta dziwokich kaczek, co majōm rade płytko a letno woda. Dyć nojpiyknij bōło tam zowdy pod kōniec siyrpnia, abo pora tydni niyskorzij, kej nasze boczōnie rychtowały sie do Afryki. Wteda na Hulokach dycki bez pora dni było durch bioło, tela sie ich tam slatowało! Ci, co tam bliżyj miyszkali, niy poradziyli sie nadziwować, co te ptoki wyprowiały: debatowały, klekotały, szkubały sie, czasym sie poprały, aże piyrze leciało, a przed samym ôdlotym robiyły sōnd. Jak bōł miyndzy nimi jaki boroczek, coby do tyj Afryki niy dolecioł, to go zaroz dziōbały i chciały ôdgōnić. Nikedy takego ptoka ludzie uretowali i zima u nich przesiedzioł we chlywku przi kurach, a na wiosna już nikaj sie niy wybiyroł, yno ôstowoł na lato! Kejś Lyjna, co miyszkała wele Hulokōw, prziniōsła dō nos, do dōm modego boczōnia, co bōł fest poharatany. Jedne krzidło mioł połōmane, ale to mōj tatulek poradziyli sprawić. Dziynki starce za pora dni boczōń już po placu łaziōł, chocioż troszka kulwitoł. Niy szło rozeznać, eli to bōł boczōń abo boczōńka. We kwiytniu zaczōn rychtować gniozdo na takij staryj wiyrzbie, co na kraju Hulokōw rosła. Potym se znod kamrata, a mode wysiedzioł. Dyć na podzim prziszoł nazod ku starce Lyjnie. Dziepiyro na trzeci rok sie do tych ciepłych krajōw zabroł, isto bōł już zdrowszy, ale kożdy rok na swoja wiyrzba przilatowoł nazod. Dzisioj na Hulokach je Muzeum Ôgnia, hotel, tanksztela i pora sklepōw, a ô boczōniach już żodyn niy pamiynto.
Jury w składzie dr Artur Czesak, Grażyna Jarząbek, Jôzef Porwoł a rechtory wszyjskich szkołōw, kerzy brali udział we diktandzie.

Dej pozōr tyż:  Muzeum Górnośląskie zaprasza do siebie na Noc Muzeów

Puchar Prezesa DURŚ i piyrszy plac dostała Patrycja Bury ZSP nr 2
Pozostałe place
II plac Kamila Brzezina ZSO nr 3
III plac Patryk Obarski ZSP nr 2
IV plac Justyna Walenciak ZSP nr 5
V plac Natalia Darda ZSP nr 1
VI plac Kinga Kinder ZSP nr 2
VII plac Weronika Jarczyk ZSO nr 3
VIII plac Magdalena Andruch ZSP nr 2
IX plac Aleksandra Lacheta ZSP nr 1

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Fotografije: Porwoł Józef, Anna Magalska, Grażyna Jarząbek i Patryk Obarski.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza