Ignacy na europejskim szlaku

Choć prace rewitalizacyjne na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy jeszcze trwają, europejscy eksperci w zakresie dziedzictwa przemysłowego już dostrzegli potencjał tego miejsca. Rybnicki zabytek techniki dołączył do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH – European Route of Industrial Heritage.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy weszła w skład największej europejskiej sieci zabytków związanych z epoką przemysłową. Obejmuje ona blisko dwa tysiące obiektów rozsianych po całym Starym Kontynencie. Są to dawne zakłady przemysłowe, industrialne parki krajobrazowe czy interaktywne muzea. Łączy je wspólna industrialna opowieść i jeden cel związany z adaptacją zabytków techniki dla potrzeb czasu wolnego.

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego ERIH

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego ERIH to największa w Europie sieć współpracy zabytków techniki dostosowanych do potrzeb turystyki i kultury, a jednocześnie międzynarodowe stowarzyszenie oraz jeden z 38 Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy.

Wśród obiektów z listy ERIH, 108 najbardziej wyróżniających posiada status tzw. punktów kotwicznych. To te o szczególnym znaczeniu historycznym, jak turystycznym i potencjale. W Polsce jest ich obecnie dziesięć, w tym Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce czy Kopalnia Guido w Zabrzu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku to jedyny zabytek techniki z subregionu zachodniego województwa śląskiego wpisany na tę prestiżową listę.

Każda sekunda naszego dzisiejszego życia ukształtowana została przez rewolucję przemysłową. Zabytki takie jak Zabytkowa Kopalnia Ignacy są jej materialny świadectwem. Mieszkańcy Rybnika mogą i powinni być dumni z tego miejsca. To również rybnickie maszyny parowe zmieniały bieg historii – mówi dr Adam Hajduga, wiceprezydent ERIH. Dobrze znam plany związane z rewaloryzacją tej kopalni i jestem głęboko przekonany, że po ich wdrożeniu nie tylko Rybnik, ale i cały Górny Śląsk będzie miał nową, ikoniczną atrakcję wartą odwiedzenia – dodaje wiceprezydent ERIH

Dej pozōr tyż:  Ślōnski tref w Rozkochowie (pow. krapkowicki)
Rewolucja rewitalizacyjna

Dziś Zabytkową Kopalnię w Rybniku tworzą: budynek maszyny wyciągowej i nadszybia szybu Głowacki, budynek maszyny wyciągowej i nadszybia szybu Kościuszko, budynek stolarni, budynek sprężarkowni, wieża ciśnień wraz z najbliższym otoczeniem. Od kilku lat przy zaangażowaniu środków Unii Europejskiej i własnych miasta Rybnika miejsce to przechodzi rewitalizacyjną rewolucję, której skalę można porównać z czasami początków kopalni.

W 2006 roku wieża ciśnień została wyremontowana i przekształcona na punkt widokowy. Po pokonaniu 200 schodów można podziwiać panoramę Rybnickiego Okręgu Węglowego z hałdami i wciąż działającymi zakładami przemysłowymi.

W 2015 roku przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Miastu Rybnik udało się wyremontować dawną stolarnię i maszynownię Szybu Głowacki. W budynku znajduje się wystawa wraz dwucylindrową parową maszyną wyciągową o mocy 520 KM z 1900 roku. Zabytek wyprodukowany został w Hucie Wilhelma w Szprotawie (dawn. Wilhelmshütte Eulau bei Sprottau), czyli późniejszych Dolnośląskich Zakładach Odlewniczych. Budynki udostępniane są nie tylko na potrzeby zwiedzania, ale także organizacji różnego rodzaju konferencji, wydarzeń kulturalnych czy imprez komercyjnych.

Pod koniec 2020 roku również przy zaangażowaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 kompleksowo zmodernizowano na potrzeby lokalnej społeczności dawną sprężarkownię. Budynek wkrótce zostanie w pełni udostępniony mieszkańcom Niewiadomia i pozostałym odwiedzającym.

Obecnie kończy się modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko, gdzie ulokowana zostanie multimedialno-interaktywna wystawa pt. „Wiek Pary”. Punktem centralnym ekspozycji będzie maszyna parowa z roku 1920, która ponownie zostanie wprawiona w ruch w przy użyciu specjalnie zainstalowanego kotła parowego. Dwucylindrowa stulatka o mocy 1800 KM została wyprodukowana we wrocławskim zakładzie Linke-Hofmann-Werke AG – BRESLAV. Na realizację projektu miastu Rybnik udało się uzyskać unijne dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Działania rewitalizacyjne uzupełniają dodatkowe prace budowlane i organizacyjne związane z kompleksowym przygotowaniem zabytku na potrzeby ruchu turystycznego. Trwa budowa nowego parkingu oraz przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej. W kwietniu 2021 roku na bazie Industrialnego Centrum Kultury powołano instytucję kultury pn. „Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku” do realizacji zadań związanych z upowszechnianiem i popularyzacją dóbr kultury górniczej na potrzeby turystyki dziedzictwa przemysłowego.

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Miasta Rybnika
Foto: L. Tyl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Ignacy na europejskim szlaku

 • 29 mŏja 2021 ô 13:19
  Permalink

  Niydowno sie szrajbowało Hoym- Ignacy, tera widza Hoym jusz sie kajś stracił.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza