I Rudzke Dyktando Ślōnskij Gŏdki

We strzodã, 6 czyrwnia, we Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Ślōnskij ôdbyło sie I Rudzke Dyktando Godki Ślōnskij przeznaczōne dlŏ szkolŏrzy rudzkich szkōł pōnadgimnazjalnych.

Dyktando to je finoł projektu informacyjno-edukacyjnego „Ôpowiym Ci ô mojim Ślōnsku” ryalizowanego w roku szkolnym 2017/2018 ôd piyńciu rudzkich szkōł pōnadgimnazjalnych jak tyż Dymokratycznyj Unije Regiōnalistōw Ślōnskich (DURŚ).

Ôrganizatorami dyktanda było stŏwarziszynie DURŚ, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Ślōnskij jak tyż Prezydynt Rudy Ślōnskij, co ôbjōnła cołki projekt patrōnatym hōnorowym. Nadgrody głōwne we formie ausflugōw do Bruksele ufundowoł europoseł Marek Plura.

Nojprzōd głos wziōn dyrechtōr ZSO dr Rafał Otręba, co przi witaniu gości pedzioł „Nasz projekt zrodziōł sie z wielkigo miyłowaniŏ Ślōnska i ślōnskij ziymie… To miyłowanie Ślōnska przikludziyło dō nŏs przedstawicieli Dymokratycznyj Unije Regiōnalistōw Ślōnskich, co skutecznie zaraziyli nŏs i naszych modych ślōnskōm godkōm i ślōnskim pisaniym.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Przedstawicielym ôd Europosła była asystyntka biōra poselskiego, pani Ilona Raczyńska-Ciszak.
Po czynści artystycznyj narychtowanyj ôd szkolŏrzy ZSO nr 3 pod richtōngym pani Anny Rzepki, ôstało ôdczytane dyktando, napisane ôd Alojzego Zimończyka przi spōłpracy dr Artura Czesaka, Stanisława Neblika i Józefa Porwoła. Dyktando ôdczytoł Alojzy Zimończyk.

W dyktandzie wziōnło udzioł 50 szkolŏrzy ze szkōł: ZSO nr 3, ZSP nr 2, ZSO nr 1, ZSP nr 1, ZSP nr 5. W czasie sprawdzaniŏ prac ZSP nr 2 wystōmpiyło z jednoaktōwkōm pt. „Wojna z Turkami” autorstwa Lidii Michalskij.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Prace ôd szkolŏrzy ôcyniało jury we składzie:

 • Kludzōncy Alojzy Zimończyk
 • Anna Rzepka
 • Hanna Chodun
 • Irena Rydzek
 • Danuta Orenowicz
 • Michał Hanus

Na kōniec miejsca zajōnli:

 1. Damian Ciecierski
 2. Paulina Klyszcz
 3. Marta Lisowska
 4. Magdalena Jarczyk
 5. Justyna Walenciak
 6. Natalia Darda
 7. Kamil Jaworek
 8. Kamila Brzezina
 9. Wiktoria Śliwa
 10. Dōminika Grychnik

Piyrszŏ dziesiōntka dostała nadgrody rzeczowe ôd Prezydynta Miasta Ruda Ślōnskŏ społym z dyplōmami, za to ci, co wziōnli 3 piyrszych place, dostali statuetki ufundowane ôd Prezydynta Miasta, dyplōmy, co je dŏwali dyrechtōr ZSO nr 3 dr Rafał Otręba, prezes DURŚ Józef Porwoł, jak tyż Anna Rzepka, co kludzi projekt z ZSO nr 3 w Kochłowicach. Nadgrody głōwne ôd europosła Marka Plury wrynczyła Ilona Raczyńska-Ciszak.

Treść dyktanda:

Modym pod rozwoga.

Już mōmy poczōntek czyrwnia. Jak rzōndzōm take jak jo pynzyjōnisty, je to nojpiykniejszy miesiōnc. Zimie tōż starzi niy sōm radzi, bo dyć to je sztyjc zima, kości bolōm i trza sie fest rubo ôblykać. Wiosna już przeszła, dało sie jakoś z chałpy wylyź. Yntlich prziszoł moj i zaczōn sie czyrwiyń. Ciepło, dziyń już je dugszy, ptoszki przileciały a majōm sie fest ku sia i snoszōm patyki a trowa do gniozdōw.

Nō tōż my starziki tyż wyleźli na dwōr. Zeszło sobota po ôbiedzie siodech sie w laubie i czekōm na kamratōw. Bez sztwierć godziny siedzieli my już we sztyrech, nō tōż bydzie szpil. Jużech
w duchu słyszoł „Jo mioł grana bez dwōch, a potym zaś grina ajnfach i żech sznajder wygroł, chocioż dali mi kōntra.” Nale katać tam, niy minyło pora minut, a już wszyjscy ô polityce rzōndziyli, same wyzgerne politykery.

Sztyrech nos było, ale we niczym niy poradziyli my sie dogodać. Jak Richuś piōnty roz porzad spytoł sie, jak bydymy welować, ôtwarech dźwiyrze dokorzōnt i pedzioł, że jak chcōm, to mogōm jeszcze kogo z drōgi zawołać i dyszkutyrować choby do rana, ale jo mōm już doś i ida na zegrōdka.
Ôroz na placu sōmsiadka prziszła sie spytać, co mōm we laubie, bo je tam take larmo, iże ludzie na drōdze stowajōm. Spōmniołech sie ô kamratach, kerzi dalij bawiyli sie w politykerōw. Pryndzyj chyba bydymy mieć nowego prezidynta, jak ôni sie dogodajōm. Jedzine, w czym sie zgodzali, co do welōnku iś trza. Na szczynści Hilda z naprociwka zawołała swojigo na swaczyna i pomału przihaltowali.

Myślołech, co styknie tego politykerowanio, ale kaj tam! We wieczōr zaś przilecioł Richuś i klupoł, ażech mu ôtwar. Już we dźwiyrzach spytołech sie go yno ô jedna sprawa. Czy te kandidaty wiedzōm, co we kraju, kerym chcōm reskyrować, sōm tyż Ślōnzoki? Haltło go i w kōńcu pedzioł: nō, mōgliby, ôbejrzimy co z nami bydzie dalij. A mie sie zdo, co już mōm te lata, iże barzi rod mōm zegrōdka ôd polityki a szkata.

Zdrzōdło: materyje presowe. Fotografije: Łukasz Kohut

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza