Hanek duplikuje: Podstawa programowa (duplikat)

Introdukcyjo
Ja, dyć co Hanek duplikuje. Duplikować mieni sie u Hanka godać drugi roz. Na tuplikowanie przidzie czos.
Godouech, szkryflouech przōdzi ô tym, poczamu dziecka i ôjcowie sōm we prawie do dobryj edukacji i ô tym, co mogecie w tyj materii spokopić ze ferordnungu ô indywidulizacyji nauczania.

No to duplikuja – godōm drugi raz:
We sztacie, we respublice, w państwie mōmy ordynek sztatowy, ordynek zasadniczy. Wszyjsko je poustowiane jako my to naszkryflali, we ustawie zasadniczyj, we konstytucji. Konstytucja to je ajnfach prawo praw. Chcesz we sztacie ustanowić nowe prawo, to mo być we zgodzie ze ordynkiem sztatowym. Tyn zaś mo być we zgodzie ze prawami ONZ, UNESCO i EU.
Kiej Syjm robi nowe prawo, to te nowe prawo musi być zgodliwe ze Konstytucjom… Tela. Ustawa o szkołach musi być zgodno ze ordynkiem sztatowym, no i ze prawami ONZ, UNESCO i EU.
Ferordnungi (rozporzondzynia ministrōw tyż niy mogōm sie wadzić z ustawami sejmu).

Podstawa programowo nie może sie wadzić ze ordynkiem sztatowym, no i ze prawami ONZ, UNESCO i EU (beztoż sōm tam zapisane Europejskie Kompetencje Kluczowe i prawa rodziców i prawa dzieci).

A terozki duplikuja Podstawa Programowo
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (313 zajtów bydzie co tuplikować)

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug

Kożdo Podstawa Programowo każdego fachu mo naszkryfone:
A) zadania szuli;
B) ôsiongniyńcia szkolorzy na koniyc forszuli, gruntszuli (po 3 klasie i po 8), m koniyc liceuma i jeszcze dali);
C) warunki i sposoby realizacji Postawy programowyj;
D) Cele kształcenia (wymagania ogólne);
E) Treści nauczania (wymagania szczegółowe).
Ad. A) Ô zadaniach gruntszuli stoi tam tako:
Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej. (str. 12)

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 6) praca w zespole i społeczna aktywność; 7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania; 2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. (str. 15)

A terozki trocha gynau wezmymy sie za jynzyk polski we klasach I – III.
Ôd tego napocznymy!

Wymagania szczegółowe:
6. Osiągnięcia w zakresie samokształcenia.
Uczeń:
2) korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania;
3) wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się. (str. 36)

Pkt. III Edukacja społeczna
1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego.
Uczeń:
1) identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;
7) opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne;

2. Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym.
Uczeń:
1) opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek legendy z powstaniem godła i barw narodowych, przedstawia wybrane legendy dotyczące regionu, w którym mieszka lub inne; (str. 38)
To na koniec klasy 3 Szkoły Podstawowej poradzi szkolorka i szkolorz u nos?!?

Wnioski sami se wyindukujcie, bo jo tukej duplikuja, a niy tuplikuja.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Na tuplikowanie poczekejcie…
Abo i niy!
Wiycie to je tak stōm edukacjom regionalnōm: rechtōrki, kiere poradzōm tuplikować, to ô regionie tyż tuplikujōm, a te, kiere sōm kiepskie, to i lepiej, iże tego niy robiōm, bo bydzie jako i ze religiōm: Moc godki…
Bo wiycie, miast larma ô edukacjo regionalno w kiepskiej szuli, to lepiej poczytejcie, co stoi w Postawie Programowej – a do kuratoryjumu piszcie ô tym, co stoi naszkryflano we Podstawie Programowyj, a co sie robi z waszymi bajtlami naprowdy.

A rechtōrki niych sie na mie niy gorszom, bo jo downo pochytoł, co wy wszyjsko poradzicie.

Aleksander Lubina – publicysta, pisarz  tłumacz.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza