Groziōł familiji nożym i padoł, iże wysadzi pōmiyszkanie

Nojprzōd sterroryzowoł familijõ nożym, a potym groziōł nim mōndurowym. Zabarykadowoł sie w pōmiyszkaniu i przepowiadoł, iże wysadzi je w luft. Ulygnōł po ôsprŏwkach z katowickimi negocjatorami, co przijechali do Żor na prośbã miyjscowych szandarōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wczorej przed 21.00 ôficyr dinstu żorskij kōmyndy dostoł zgłoszynie ôd dyspozytora Wojewōdzkigo Cyntrum Powiadōmianiŏ Retunkowego w Katowicach ô tym, iże na ôsiedlu Sikorskigo chop zawar sie z familijōm w pōmiyszkaniu i grozi im nożym.

Ôficyr dinstu zarŏz na miyjsce posłoł patrol. Szandarōm dźwiyrze ôtwar chop, co machoł ôstrym nŏrzyńdziym i wziōn im grozić. Jak poradziyli uniknōńć szlagōw, agresōr trzasnōł dźwiyrzami i zawar je na klucz. Wtynczŏs dyżurny posłoł ekstra patrole, bo interwyniujōncy szandarzi w bez tyn czas usłyszeli, iże 34-latek chce „wysadzić w luft pōmiyszkanie”.

Pod blokym społym ze dalszymi patrolami pokŏzało sie piyńć zastympów fojerwery, pogotowie gazowe i ambulans. Z budōnku ewakuowano bez 20 miyszkańcōw siyni, w tym bratōw i ôjca ôd 34-latka. Ci ôstatni, po tym jak skryli sie w izbie, uciykli bez ôkno ôd pōmiyszkaniŏ dziynki tymu, iże ôno je na parterze.

Po ewakuacyji miyszkańcōw, co dostali propozycyjõ schrōniyniŏ we Cyntrum Ôrganizacyji Niyregyrōnkowych w Żorach, i ôdetniyńciu gazu do pōmiyszkań do akcyje przistōmpiyli policyjni negocjatorzi z Katowic. To dziynki gŏdce z niymi 34-latek przed godzinōm 2.00 uzdoł sie przed siebie wyjś z pōmiyszkaniŏ, po czym trefiōł pod ôpiekã medycznõ. Po podszukaniu ôd fachmanōw, chop ôstoł zastawiōny ôd żorskich wachtyrzōw prawa.

Mōndurowi przeszukali pōmiyszkanie, ale niy znŏdli w nim żŏdnych niybezpiecznych przedmiotōw ani materyji, co niymi groziōł 34-latek. Miyszkańcy bloku wrōciyli do dōmōw, a chop trefiōł do policyjnyj cele. Hned szandarzi społym ze prokuratorym uzdajōm jake chop usłyszy ôbskarżynia.

Fotografijŏ na wiyrchu: KMP Żory

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-