Godōw: Na kole zamiast cugym

We Godowie naszykowali „Zieleźny Szlak do Kołōw”. Mianuje sie ta drōga do kołōw „zieleźno”, bo wiedzie po beszōngach, kaj piyrwej jeździōł cug. Prziszły czasy, że cugi przestały jeździć, glajzy poszły na złōm, a beszōngi zarosły krzami. Terazki ludzie przi polsko-czeskij granicy uznali, co po starych beszōngach bydōm jeździyli na kołach. Cołko sztreka mo wiyź z Godowa kole Wodzisławia, bez Jastrzymbi, Zebrzidowice, aże do Petrovic u Karviny a Karviny, po czeskij strōnie granice. Na dzisiej naszykowali praje 3 km tej drōgi do kołōw, na bezrok majōm budować we Jastrzymbiu, a cołko sztreka mo mieć kedyś bezmała 28 km.

A co Wy myślicie ô takij pomianie starych beszōngōw z glajzami na drōgi do kołōw? Mie sie to podobo, ale jo bych możno poszoł dalij a pozawiyroł wszystki beszōngi z cugami, a kozoł bych tam ludziōm na kołach jeździć. Złōmiorze miały by co sprzedować, Koleje Ślōnski niy musiały by sie starać, że cugi jadōm za niyskoro, luft bōł by czyściejszy.  Cołki świat by ô nas godoł, że mōmy najwiyncyj drōgōw do kołōw. A jacy ludzie byli by zdrowi. Yno, czy tych kołōw dlo wszystkich styknie?

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

 

 

 

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza