Godka sercym szkryflano

31 moja we gościnnych progach Hotelu Astoria w Zakopanym mioł miejsce tref poetōw, kerzi szkryflajōm we gwarach. Swoji wiersze czytali laureaci kōnkursu “Jednego wiersza im. Jurka  Tawłowicza” a kōnkurs bōł ôrganizowany bez Tygodnik Podhalański. Sōm my ôkropnie radzi, że piyrszy plac we tym kōnkursie erbła Regina Sobik, miyszkanka Jankowic wele Rybnika, za wiersz po ślōnsku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jednōm s nagrōd tego kōnkursu bōł tref we Hotelu Astoria, na kierym mogła poczytać swoji wiersze. Kejby wszyjscy uczestnicy mogli jōm rozumieć, bo przeca przijechali tu poeci z rozmańtych strōn Polski, p.Regina poczytała wiersze we ślōnskij gŏdce, a potym po polsku. Co tu wiela godać, nasza ślōnsko godka była we tyn wieczōr we wielki zocy jako, że p.Krzysztof Kokot, tyż Ślōnzok s pochodzynio, erbnōł wyróżniyni. Co prowda Tygodnik Podhalański ôrganizujōnc kōnkurs bōł przekōnany, że to wiersze podhalańskich poetōw bydōm miały najwiynksze wziynci, pokozało sie jednako inacy.

Na kōnkurs poprzichodziły wiersze snad Popradu a we poprzednich edycjach tego kōnkursu szkryflane gwarōm pałuckōm i łowickōm. We tym roku wygroł wiersz naszkryflany po naszymu i jak pedziała sama autorka nagrodzōnego wiersza, że „Moji starziki i ôjcowie godali po naszymu. We szkołach i biurach się mówiło, ale we dōma godało, a być Ślōnzaczkōm i niy szkryflać po naszymu, to by była ôkropno gańba”. Tref we Astorii, inacy Wili Literatōw w Zakopanym, bōł wyjōntkowy. To tu miyszkała Wiesława Szymborska, jak jōm zastała wiadōmoś ô nagrodzie Nobla. Uczestnicy trefu rozprowiali ô tym jak majum sie lokalne godki we dzisiejszych czasach. Wyłazi na to, że dobrze, chocioż jak godała Wanda Szado-Kudasikowa, jedna s jurorek, brakuje modych, kerzi chcieliby flegować swoja godka i szkryflać jynzykiym starzikōw, bo godka wiyncy może niż jynzyk literacki. Profesor Stanisław Hodorowicz, s wykształcynio chymik, kieryn zasiado we komisji prziznowanio nagrody Nobla we dziedzinie chymji, a keryn fest pszaje góralski kulturze rozprowioł ô tym, że u niego jedno słowo może mieć wiela znaczyń. Jego ôjciec i stryjek wymiyniali miyndzy sobom taki a było to „bajto”. Przeca my niy sōm gorsi i u nas czynsto gynsto używomy „ônaczyć” abo „ônaczydło”. Styknie, że powiymy go i wszysjscy wiedzom ô co sie rozchodzi. Niy było by posiadōw, jak mianujōm taki trefy gōrole, bez muzyki. Toż i tu dziynki kapeli „Dziurawiec” wszyjscy uczestnicy poznali czym je gōralsko muzyka i śpiyw. Trzi dziołszki jak zagrały i zaśpiywały po swojimu, to aż nogi same chciały tańcować. Ale jak to je wszystko to co dobre wartko sie kończy, chocioż wiela s uczestnikōw wieczoru jeszcze dłōgo rozprowiało ô swoji godce i ô tym co jim leży na sercu.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza