Godka sercym szkryflano

31 moja we gościnnych progach Hotelu Astoria w Zakopanym mioł miejsce tref poetōw, kerzi szkryflajōm we gwarach. Swoji wiersze czytali laureaci kōnkursu “Jednego wiersza im. Jurka  Tawłowicza” a kōnkurs bōł ôrganizowany bez Tygodnik Podhalański. Sōm my ôkropnie radzi, że piyrszy plac we tym kōnkursie erbła Regina Sobik, miyszkanka Jankowic wele Rybnika, za wiersz po ślōnsku.

Jednōm s nagrōd tego kōnkursu bōł tref we Hotelu Astoria, na kierym mogła poczytać swoji wiersze. Kejby wszyjscy uczestnicy mogli jōm rozumieć, bo przeca przijechali tu poeci z rozmańtych strōn Polski, p.Regina poczytała wiersze we ślōnskij gŏdce, a potym po polsku. Co tu wiela godać, nasza ślōnsko godka była we tyn wieczōr we wielki zocy jako, że p.Krzysztof Kokot, tyż Ślōnzok s pochodzynio, erbnōł wyróżniyni. Co prowda Tygodnik Podhalański ôrganizujōnc kōnkurs bōł przekōnany, że to wiersze podhalańskich poetōw bydōm miały najwiynksze wziynci, pokozało sie jednako inacy.

Na kōnkurs poprzichodziły wiersze snad Popradu a we poprzednich edycjach tego kōnkursu szkryflane gwarōm pałuckōm i łowickōm. We tym roku wygroł wiersz naszkryflany po naszymu i jak pedziała sama autorka nagrodzōnego wiersza, że „Moji starziki i ôjcowie godali po naszymu. We szkołach i biurach się mówiło, ale we dōma godało, a być Ślōnzaczkōm i niy szkryflać po naszymu, to by była ôkropno gańba”. Tref we Astorii, inacy Wili Literatōw w Zakopanym, bōł wyjōntkowy. To tu miyszkała Wiesława Szymborska, jak jōm zastała wiadōmoś ô nagrodzie Nobla. Uczestnicy trefu rozprowiali ô tym jak majum sie lokalne godki we dzisiejszych czasach. Wyłazi na to, że dobrze, chocioż jak godała Wanda Szado-Kudasikowa, jedna s jurorek, brakuje modych, kerzi chcieliby flegować swoja godka i szkryflać jynzykiym starzikōw, bo godka wiyncy może niż jynzyk literacki. Profesor Stanisław Hodorowicz, s wykształcynio chymik, kieryn zasiado we komisji prziznowanio nagrody Nobla we dziedzinie chymji, a keryn fest pszaje góralski kulturze rozprowioł ô tym, że u niego jedno słowo może mieć wiela znaczyń. Jego ôjciec i stryjek wymiyniali miyndzy sobom taki a było to „bajto”. Przeca my niy sōm gorsi i u nas czynsto gynsto używomy „ônaczyć” abo „ônaczydło”. Styknie, że powiymy go i wszysjscy wiedzom ô co sie rozchodzi. Niy było by posiadōw, jak mianujōm taki trefy gōrole, bez muzyki. Toż i tu dziynki kapeli „Dziurawiec” wszyjscy uczestnicy poznali czym je gōralsko muzyka i śpiyw. Trzi dziołszki jak zagrały i zaśpiywały po swojimu, to aż nogi same chciały tańcować. Ale jak to je wszystko to co dobre wartko sie kończy, chocioż wiela s uczestnikōw wieczoru jeszcze dłōgo rozprowiało ô swoji godce i ô tym co jim leży na sercu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza