Gŏdka Klachuli 22.07.1920

Bardzo sie Miymce cieszyli nad tym plebiscytym u tych Mazurōw i zaroz sie chwolyli, iże tu u nos tyz tak bydzie. No! jo jest prosto baba i nie jest ech żodno prorocka, ale to wōm moga pedzieć, że my nie sōm ani zmiymcōne i wystrasōne ermlyndery, ani tez ciymne i wanielicke Mazury, ktōrych jak wilka do lasa, do wanielickego Berlina ciōngnie. My chcymy noleżeć do katolicki Polski. A nos też tam żodyn miechym nie wystrasy jak tam tych. My mōmy wiyncyj filipa i ôleju w głowie, a te Mazury to dopiero ślypie za jakiś rok ôtworzōm i łebie im sie rozjaśni jak bydōm musieli płacić podatki i długi lejmana, a na wsi zaś siandara bydzie Panym Bogym i bydōm sie walić w piersi i wołać: „Panie, głupich był, bardzoch wielke ciela był!”

Byłach tyz w niedziela 18 lipca w Piekarach na ôdpuście i wōm padōm ludkowie, ze azech sie spłakała. Tysiōnce ludzi! a wszyscy śpiywajōm po polsku te nase stare pieśni, ktōre i w Poznaniu i w Warsawie i w Krakowie śpiywajōm, bo tyz my a ci tam to wszystko jedno. W Berlinie, padoł mi synek, takich pieśni ani tyz na przykłod takich kolynd nie słychać i jak cłowiek wlezie do kościoła to wie zaroz, ze jest w cudzym kraju i miyndzy cudzymi, a jak ech była w Krakowie, to my te same pieśni słyseli bo tam tyn sōm lud, tyn sōm śpiyw – bo my i ôni to jedna familijo. I jyno Boga prosa, zeby jak najpryndzej my sie mogli juz połōncyć.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

O jake tyz to ślicne kozania były na kalwaryji a potym przy Mszy św. to ci Warszawiacy, co to grali „Halka”, śpiywali – ale wōm padōm wszystko cichutko było i łzy nōm tyz ciche kapały z ôcōw.
Bo to jest prowda, ze Polok to do tańca i do rozańca. Ciekawoch tyz jest, cy te miymiecke kōmedyjanty z Wiednia tyz tak pieknie do Pana Boga śpiywać umiōm i cy tyz byli w kościele. Jednym słowym wōm padōm – „Do Polski!” bo to matka nasza, tam noc rozumiōm i z nami umiōm śpiywać i tańcować ale tyz i rzykać i płakać.

Widziałach tyz w Piekarach jak dzieci z Bytōmia i z inksych wsi sły z muzykōm do lasa na Jōzefka. Jake te dzieci były postrojōne, jake wesołe! Mōj Boze, jak Ci tyz dziynkuja, ześ mi pozwolōl dożyć tego casu, ze dzieci nase z polskōm rechtorkōm sie bawiōm, po polsku śpiywajōm. Bo moja szkoła, to było ôziym lot mynki i płacu. Siedziały my dziołchy tak jak wystrasōne kurzynta skulōne w ławkach a rechtōr z krzcinōm w rynce szwandroł, wrzescoł i bił. Kożdy dziyń to była nowa mynka, nowy strach. Chwała Boga, ze dzieci nase niedługo tej mynki sie pozbydōm, bo w Polsce inacej ucōm i skoła bydzie nasa, i rechtor nas. To sie rozumieć bydziymy i przeca roz juz bydzie zgoda miyndzy rodzinōm i skołōm, – bo ôbie byndōm polske.
Przeboczcie, żech sie tak smutnie rozpisała, ale bo tyz cłowiek nie zawsze może być wesoły w dzisiejszych casach!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Już tyz dzisioj ani tych drugich klachuli nie wysłuchōm az dopiero na drugi roz. Jyno wōm jesce chca pedzieć, ize w Bytōmiu tyn stary Fryc, co go to nieboscyk Hakuba (Boze ôdpuść – mu tyn grzych, bo to był dobry chłop, ale strasnie głupi) kupił i postawił, już ôd tego waru zakwitł i sie ustroił w niedziela, co tak porusyło kamiynie na tretuarze, że niektore z nich z radości, iż ta żelazno kobyła sia stroji ôglosiły, że sōm „deutsch”. No! Wszystke psy na Ślōnsku sōm już deutsch, kōnie w miastach tyż, niymowy tyz jyno szprrrrrrechujōm palcami i mmmuttrrrrrrujōm pppo niymiecku a teraz jesce kamiynie!? – lo Boga! to przepadnymy przi plebiscycie!

Toz do widzynio
Rōźla Pyscycka.

Wszyjske teksty muszōm być rozumiane we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ôpiniji redakcyje Wachtyrza.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza