Gŏdka Klachuli, 17.08.1920

Moi złoci! Co sie tez to cłowiek nagorsy i nagniewo, jak tak te rozmajte gazety i cajtungi cyto. Casym to tak az mnie mory bierōm i jakbych tak zapadła do niektōry redakcyje, tobych tym redachtorōm do pysku napluła. Niektōry redaktōr abo taki pisorz to musi być głupi, jak nowōnarodzōne ciela, abo tez taki djobli cygōn, ktōrymu za te pierdoły dobrze płacōm.

Jo jest prosto baba ze wsi, ale to wōm padōm, że jo bych i mōndrzy pisała i też mōndrzy cyganiła. Co taki „Schwarzer Adler” abo taki „Dzwōn” pise, to ślepy krykōm namaco, ze to sōm zapłacōne pierdoły.

Ale nojbardziej mi dziwno, ze taki „Schwarzer Adler” nawet „Ynglikōw” ôpisuje i maluje (nojlepsy dowōd, że jest głupi). W nōmerze na Świōntki namalowoł Ślōnzoka jak leży na ziymi i wrzeszczy, bo go jakiś wojok w mundurze yng1ickym bije, karwaczym a Francuz, taki sōm, jak ci, co po Bytōmiu chodzōm, tego boroka Ślōnzoka brōni.

Cuda sie tez dziejōm u nos! Naprzykłod w Bytōmiu na jednym zebraniu to sie dwuch ucōnych Polokōw z Bytōmia (dobrych katolikōw) wadziło ô to, kto z nich jest lepszym Niymcym, co tak wyglōndało, jak sie dwōch siodłokōw wadzi ô to, kto z nich jest lepszym masarzym. Jedyn śpiewoł tak ciynko jak skowrōnek, a tyn drugi chcioł wszystkich ôgałuszyć. Tōż już wiecie, kto to, co?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Potym ech wōm tez chciała pedzieć, że teraz dopiero porzōndny klachoc jest w Bytōmiu – nazywo sie Tersytes. Jo wōm padōm, że choć jo tez mōm porzōndny jynzyk, to tyn psiojucha wiyncej wie, jak 15 kobiet we walkowni. Jak ôn zacnie klachać, to Niymcy stracōm mowa na pora dni i dopiero jak trocha ôchłodnōm, to zacnōm sie jynkać, wymowiać i niektōrzy sie potym po cichu ze Slōnska wynoszōm. Takego im nawarzył piwa, że ani rusz go przełknōńć nie mogōm. Że tez to chłop tak wszystko dokumyntnie wie, co sie na wsi i w ôkolicy dzieje, choć ani do walkowni ani do piekarza z chlebym nie chodzi. No! jo tez tam jesce niejedno wiym, ale sie jesce wola w jynzyk ugryźć i zostawia se to na nieskorzy.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Żeby jyno zaś kto chcioł wydować take broszurki przeciwko nōm Polokōm, bo z tej ôstatniej ôd tego „nieboroka doktora” toch juz ôstatnie kartki powiesiła do „haźla” i nie mōm juz papieru, a naszych gazet bych tak przeca nie zniewozyła.

Na drugi roz wiyncej – do widzynio!
Rōźla Pyscycka.

Wszyjske teksty muszōm być rozumiane we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ôpiniji redakcyje Wachtyrza.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza