Gliwice: wyciōngli ôd starki 28 tys. zł

W piōntek jedna 79 lŏt starŏ kobiyta z Gliwic dała niyznōmymu chopowi, przisłanymu ôd rzekōmyj cery, aż 28 tysiyncy złotych. Sprawã kludzōm detektywy z Wydziału ds. Zwalczaniŏ Przestympczości Przeciwko Statkowi KMP w Gliwicach.

10 siyrpnia przed godzinōm drugōm po połedniu w pōmiyszkaniu w rejōnie ul. Ôpolskij zazwōniōł telefōn. Niyznōmŏ sprawczyni pedziała, iże ôna je cera ôd kobiyty, ôszydziyła jã i wyciōngła 28 tys. zł. Starka przekŏzała pijōndze, podle z instrukcyjōw ôd „cery”, cudzymu chopowi, co czekoł na siyni.

Policyjŏ apeluje ô uświadōmianie syniorōw, żeby niy dŏwali pijyndzy cudzym ludziōm.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza