Gliwice: ôdzyskane nŏczynie zygrodowe

39 lŏt stary chop ôdpowiy za raub mebli zygrodowych. Jego łupym padły zŏfy, stoły, stołki, a nawet rośliny w dōnicach. Sznadarzi ôdzyskali 8 tys. zł wert stracōny statek. Chop prziznoł sie do porwaniŏ, grozi mu do 5 lŏt pozbyciŏ swobody.

Ôdzyskane ôd policyje przedmioty to je nŏczynie zygrodowe skradziōne z jednego z gliwickich lokalōw gastrōnōmicznych. Pod ôsłōnōm nocy sprŏwca wyniōs z restauracyjnego zygrodu moc sprzyntōw, m. in. stoły, zŏfy, stołki.

Intynsywnŏ robota śledczych z gliwickij „jedynki” prziniosła efekty. W wyniku przekludzōnych czynności ôbsztalowano było podyjzdrzanego. To 39-latek ze strzōdmieściŏ. Mōndurowi nawiydziyli go w dōma. Chop prziznoł sie do winy i wydoł porwane nŏczynie.

Jak sie pokŏzało, 39-latek mŏ na swojim kōncie jeszcze inksze podobne czyny – m. in. raub przedmiotōw z dwōch tanksztelōw na terynie Gliwic. Ôstoł zastawiōny, hned stanie przed gyrichtym. Grozi mu ôd 3 miesiyncy do 5 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Gliwice

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza