GKS Jastrzymbie ôdpadło – pōłfinały stojōm fest

Dzisiej we hokeju na lodzie po karnych ôdpŏd manszaft GKS Jastrzymbie. Przegrali cołko rywalizacyjŏ ze Podhalym Nowy Targ 3-4 i to dopiyro po karnych. Bōł to ôstatni szpil we ćwierćfinale ligi hokeja ô Majstra Polski.

Ôd 10 marca czekajōm nŏs pōłfinały, a w nich dwa manszafty ze Gōrnego Ślōnska:

GKS Tychy zagrŏ z Podhalym Nowy Targ

Taruon KH GKS Katowice zagrŏ ze Cracoviōm Krakōw

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Majstra brōni manszaft ze Krakowa.

Ô utrzymanie bandzie też grać Naprzōd Janōw, kery mierzi sie ze Automatykōm Gdańsk.

Manszaftōm ze Ślōnska wiynszujymy wartkich szlynzuchōw i pōlomanych kijōw.

Foto: www.snappygoat.com

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza