Fussballiada 2019

Ôd 29 do 30 czyrwniŏ we Kluczborku bańdzie turniyj Ernesta Willimowskiego dlŏ modych manszaftōw we fusballu. Grać bandōm manszafty myńszości, ale niy yno.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Planowane sōm dwie kategoryje: U-10 i U-12, a grać bandōm po 6 fusbalerōw + torman.

  • U12 – chopcy, co mieli geburstak 1.1.2007 abo nieskorzyj
  • U10 – chopcy, co mieli geburstak 1.1.2009 abo nieskorzyj

Zapowiydziały sie już manszafty myńszości niymieckiej z roztōmaitych krajōw, manszafty mniyjszości polskiyj ze Ukrainy, manszafty żydowske i 1. FC Katowice.

Wiyncej dowiycie sie tukej: http://willimowski.pl/portal/

Turniyj ôrganizuje Niymiecke Towarzistwo Ôświatowe.

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza