Fussballiada 2019

Ôd 29 do 30 czyrwniŏ we Kluczborku bańdzie turniyj Ernesta Willimowskiego dlŏ modych manszaftōw we fusballu. Grać bandōm manszafty myńszości, ale niy yno.

Planowane sōm dwie kategoryje: U-10 i U-12, a grać bandōm po 6 fusbalerōw + torman.

  • U12 – chopcy, co mieli geburstak 1.1.2007 abo nieskorzyj
  • U10 – chopcy, co mieli geburstak 1.1.2009 abo nieskorzyj

Zapowiydziały sie już manszafty myńszości niymieckiej z roztōmaitych krajōw, manszafty mniyjszości polskiyj ze Ukrainy, manszafty żydowske i 1. FC Katowice.

Wiyncej dowiycie sie tukej: http://willimowski.pl/portal/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Turniyj ôrganizuje Niymiecke Towarzistwo Ôświatowe.

 

 

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza