Fojerman: Po strzewikach

Do Nieba przijechoł nowy transport duszyczek ôd Ślōnzokōw. Świynty Pieter stoji we wrotach a tajluje:

– Do Nieba, do Nieba, do Piekła, do Nieba, do Piekła…

Jak już wszystkich potajlowoł, to woło go Pōnbōczek, a sie go pyto:

– Pietrze, powiydz mi, jako ty poradzisz tak wartko poznać, kery Ślōnzok je dobry, a kery zły, dyć ani jo tak wartko niy poradza?

– Po strzewikach.

– Jako po strzewikach?

-Nō, tyn kery mo czyste strzewiki, to idzie do Nieba, a tyn, co mo zmazane, to do piekła.

– Ale przeca zmazane strzewiki, to niy ma taki wielki grzych. Mōg byś ich chocioż do czyśćca posłać.

– Pōnbōczku, przeca kożdy porzōndny Ślōnzok kałuże mijo z daleka.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

 

Ôbrŏzek tytułowy: Van Gogh: Trzi pary strzewikōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza