Fojerman: Ô grzechu, spowiedzi a postanowiyniu poprawy

Miało niy być ô „kościele”, ale niech tam. Wczora byli my we Katowicach na prōmocyji ksōnżki „Kiedy umrze ślōnsko gŏdka”. Pod kōniec dali tyż pogodać ludziōm ze sale, tōż było pora głosōw, kaj dało sie słyszeć ô „grzechu”: jo zgrzeszōł, jo zgrzeszyła, bo przestoł żech godać po ślōnsku, a jo żech przestała uczyć dzieci godanio.

Jo se tak myśla, że grzych je grzechym, ale godka, choć możno niy ma Pōnbōczkym, to tyż poradzi wyboczyć, tōż możno jeszcze niy ma za niyskoro, styknie yno chcieć sie poprawić i zacznyć godać, a uczyć młodych, podwiyl ta godka jeszcze żyje. Wierza, że godka rada weźnie nazod te potracōne, marnotrawne ôwieczki, te niywierzōnce tyż, bele yno zacznōm godać.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dej pozōr tyż:  Pokora na Zaôlziu:  wiecy, kiere sōm nejciynżejsze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza