Filip Maluperny: Śląska Partia Regionalna

Zaregistrowali Śląską Partię Regionalną! I co terozki robić? Cicho siedzieć i doczkać?

Spytać sie: Co ŚPR do ludziōm? Ludzie chcōm ôstać i nic wiyncyj!

Spōłki ôbsadzōne, WOTK zorganizowane, kibole tyż, 500+ dostali, dynkmale stojōm i bydzie ich wiyncyj. Rocznica bydzie, buchy szkolne sie pisze, filmy sie krynci nowe a stare sie pokazuje! Niy ma mocnych!!!

Przeca sztimy samych akadymikōw od historii sztuki, filologii klasycznej i architektury niy styknōm? To je prōblym. To je prōblym. To je pierōński prōblym. Tu trza sukcesu!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

No wiym, sukces je! Na banhōfie we Chorzowie cug do Warszawy zōstanie stoć. Sukces do akadymikōw aliści niy do pōntnikōw i niy do kiboli, bo Ruch spuch, a ta k… Legia majstrym. To niy je śmiyszne. Do Piykor, do Czynstochowy i na Anaberg ciśnie sie piechty. To niy je śmiyszne. Do Kamiynia Ślōnskiygo tyndy glajzōw tyż nie ma. Możno to jaki tajny plan na Warszōw. Mielimy Krakowice, mōmy Katowiec, to bydzie Warszōw?

Zaregistrowali Śląską Partię Regionalną! I co terozki robić? Cicho siedzieć a doczkać? Dospōminać, farōnić na felery? Bo zdo mi sie, co już miano tyj partii chrōmo: Śląska Partia Regionalna? Śląska? Bydzie na cołkim Ślōnsku? Regiōnalno? Dyć Ślōnsk to regiōn! Strachōm sie dalij, co te mianō ôciupinka pofulane, skuli tego możno, co to miano wykōncypowali ludzie ze dōwnyj industrialnyj tajli Wiyrchniygo Ślōnska, kierym możno sie zdo, co to cołki Ślōnsk. Mōżno to takie persōny, co godajōm o sie: mie niy ma Pōlok, jo je Ślōnzok, a to sōm ino ludzie ze Chorzowa eli ze Katowic, kiere majōm do Ôpola za daleko. Do Ôpola, Racibōrza, Rybnika, Żor, Głogōwka, Bielska, Pszczyny… itd. itd.

Wadzić sie dalij? Dyć! Aliści ino kiej z architektami, co plany naszkryflali i i kōntrolujōm, eli richtig fest mocne fundamynta zaprojektowali i na zicher ankrujōm.

Ankry? Ankry? Akrujōm? Ciepli ankry a grunt chycili? Bulōm stare? Chopa po szkodach poankrowali? Staro ino świyżym pucym ôbciepiōm, abo Ślōnzokōm nowo stowiajōm? Sami niy postawiōm – plan je, pozwolynie je, godki bōło a bōło. Wstympować i brać się za robota, coby sie niy uniyskōrzić sie, coby utrōpy a srōmoty niy przispōrzić .

Zaregistrowali Śląską Partię Regionalną! I co terozki robić? Zapisać sie, nie zapisać sie? Epny problym! Szlus ze jamrōwaniym, ciōraniym goroli, trza sie brać za rōbota, a na kōniyc gzuć na wejlunek!

Wejlunek? Cesta do urny daleko. Ôszydzić sie idzie leko. Chacharōw moc. Cyckać bydōm chcieli, co Ślōnzoki dupowate, a szkodniki to gorole, okupanty i imigranty.

Filip Maluperny

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza