Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae część 16

Aleksander Lubina
Fides et Ratio
Paedagogia Maioris Silesiae

Wielu twierdzi konformistycznie, że szkołę jak odrę trzeba przeżyć, ale szkoła to nie odra – to trauma zabijająca mózg.

W szkole pracują ludzie dyplomowani wg zasady: WYKŁADOWCA OPOWIADA TO, CO EGZAMINOWANY MA POWTÓRZYĆ, ŻEBY ZDAĆ EGZAMIN, CO BĘDZIE OPOWIADAŁ UCZNIOM I UCZENNICOM, ŻEBY OPOWIADALI TO SAMO, ŻEBY ZROBIĆ MATURĘ.TO G -PEDAGOGIKA!
Taka pedagogika marnotrawi pieniądze podatnika’
Paedagogia Maioris Silesiae to myśli dawnych oraz współczesnych nauk pedagogicznych potwierdzone badaniami naukowymi przede wszystkim przez neuronauki, sprawdzonymi w praktyce szkolnej, opisane w literaturze przedmiotu -tym samym myśli te poddane zostały co najmniej falsyfikacji.

Paedagogia Maioris Silesiae to prawdy oczywiste głoszone przez:Konfucjusza – Sokratesa – Platona – Jezusa, Wilhelma von Humboldt, Manfreda Spitzera – Semira Zekiego – Jean-Pola Martina, Petry Hölscher, Hypatię – Hildegardę z Bingen, Marię Montessori – Janusza Korczaka – Aleksandra Kamińskiego
Oraz Avicennę – Gallena- Hipokratesa – Paracelsusa, Newtona – Einsteina – Hawkinsa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Paedagogia Maioris Silesiae to metoda kognitywno-selektywno-generatywna
POZNAWAJ – WYBIERAJ – WDRAŻAJ DOBRE WZORCE

(proszę o wydrukowanie i położenie obok siebie, następnie o komentowanie, doradzanie, uzupełnianie i przesłanie.
Mój adres: lubina@interia.pl

W planowaniu obowiązują nauczycielki
i nauczycieli, jako osoby współodpowiedzialne za nauczanie / uczenie się:

Uczenie się
prowadzi do trwałej zmiany
w zachowaniu,
którą zawdzięczamy ćwiczeniu,
zrozumieniu
lub przeżyciu
zgodnymi z otaczającymi wartościami.

Dej pozōr tyż:  Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae cz.12

MOTYWACJA to skłonność, chęć, pragnienie
lub nastawienie, przekonanie, postawa, zainteresowanie.
Ważna jest potrzeba.

Motywacja zależy od wartości i nastawień.
Pełni ważną rolę w funkcjonowaniu pamięci i uwagi.
Za pomocą nastawienia można porządkować materiał i za pomocą specjalnych strategii (choćby powtarzania) przekodowywać materiał z pamięci krótkotrwałej/płytkiej
do pamięci długotrwałej/głębokiej.
Ten mechanizm nazywamy uwagą.
To, na co uwaga zostanie skierowana i jak długo będzie utrzymana,
za1eży od motywacji, która
uważana jest za główne źródło funkcjonowania pamięci długotrwałej/głębokiej.

W UCZENIU SIĘ ważną funkcję pełni filtr afektywny, tzn. filtr złożony z nastawień/postaw i motywacji.
Rozróżniamy między przyswajaniem (acquisition) WIEDZY
a uczeniem się (Iearning),
Uczenie się jest świadomym procesem opanowywania danych partii materiału.
Przyswajanie może się obyć bez uczenia się – wszelkie reguły pozostają wówczas poza świadomością, mimo stosowania ich w konkretnym użyciu.
Pojmuję, pojąłem, dotknąłem sedna, rozróżniam…
Formowanie się określonego pojęcia w rozumieniu, w pojmowaniu uczniów wynika z odkrywaniu cech, na kojarzeniu, na abstrahowaniu.
Masz pojęcie? Rozumiesz mnie? Pojęcia są obrazami/reprezentacjami rzeczywistości, które posiadają właściwości umożliwiające ich opis.
Odróżnienie danego pojęcia od pozostałych jest możliwe dzięki jego cechom istotnym różnicującym/dzięki cechom dystynktywnym reprezentacji.

Od teorii do praktyki, przez praktykę do teorii
Łączenie teorii z praktyką polega
na wiązaniu
bezpośredniego poznania (czyli praktyki) z pośrednim (czyli teorią), oraz na łączeniu nabywanych wiadomości
z posługiwaniem się nimi w działaniu.
Teoria to zbiór twierdzeń z danej dziedziny nauki, prawa i zasady, natomiast praktyka stanowi najlepszy sprawdzian wiedzy, dzięki niej wiadomości stają się głębsze oraz pełniejsze.
Praktyka pobudza uczniów do aktywności myślowej oraz sprzyja rozwojowi ich samodzielności.

Dej pozōr tyż:  Fides et część Ratio Paedagogia Maioris Silesiae cz.18

Do błędów popełnianych przez nauczycieli na tym etapie zalicza się:
• oddzielanie teorii i praktyki
• samodzielne wykonywanie ćwiczeń przez nauczyciela
• nieodpowiednie przygotowanie do lekcji przez nauczyciela

Fazy lekcji

1. wstęp – cel: przywrócenie oddechu po poprzedniej lekcji i przerwie, zaistnienie na lekcji, króciutka rozgrzewka;
2. prezentacja – poprzedniego tematu przez ucznia/uczennicę lub grupę, bieżącego tematu również przez ucznia/uczennicę lub grupę; przeprowadzenie doświadczeń/ćwiczeń, streszczenie operacjonalizacji celu poprzez wizualizację lub sprawozdanie;

3.a. ćwiczenie – nauczyciel lub uczeń (mentor) ćwiczą zagadnienia zawarta w nowym temacie na forum klasy/, klasa/grupa w parach lub małych grupach ćwiczy pod nadzorem nauczyciela lub ucznia (mentora), uczniowie wymieniają się spostrzeżeniami, a i następnie przedstawiają efekty/wyniki swoich ćwiczeń;
3.b. uświadomienie (kognitywizacja) – uczniowie omawiają pojęcia kluczowe, zastosowane wzory i moduły myślowe;
3.c. zastosowanie / transfer – uczniowie przedstawiają możliwe zastosowania podczas lekcji wybranych przedmiotów oraz w życiu codziennym;
4. wzmocnienie – uczniowie otrzymują zadania domowe: indywidualne, w parach w grupach;
5. zakończenie – przywrócenie oddechu, gry i zabawy, ćwiczenia relaksujące.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza