Festiwal niymieckich horrorōw w Kopalni Guido i na Zōmku w Mosznyj

22 i 23 czyrwca w Kopalni Guido, i 29 i 30 czywrca na Zōmku w Mosznyj ôdbydzie sie festiwal niymieckich horrorōw. Bydzie szło ôbejzdrzeć „Nosferatu” i „Gabinet dŏchtora Caligari” ze polskimi napisami i muzykōm ilustracyjnōm na żywo.

W czasie Festiwalu muzyka do filmōw bydzie improwizowanŏ. Muzykańciŏ, co bydōm grać na żywo wyużyjōm szyroke spektrum możliwości ôd klangōw klasycznych: instrumyntōw analogowych takich jak cytry, misy tybetańske, melodyka jak tyż śpiyw alikwotowy, bez klangi nagrane w terynie aże po terŏźnõ elektrōnikã. Wystōmpi ansambl w składzie: Łukasz Dziedzic – elektrōnika, Mariusz Knysak – nagrania terynowe, Marcin Polak – klangi analogowe.

Niymiecke horrory i jejich niypowtarzalny klimat ôdżyjōm dziynki niyôbyczajnym lokalizacyjōm jak tyż ekstra stworzōnyj ôprawie.

Udzioł włŏsny uczestnikōw wynosi 5 zł ôd ôsoby. Wpłaty trzeba dokōnać po przituplikowaniu przijyńciŏ zgłoszyniŏ, przelewym na kōnto 66 1140 1788 0000 3324 9900 1013 abo na placu w dniu pokŏzu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Liczba uczestnikōw je ôgraniczōnŏ.

Kōntakt do rezerwacyji na strōnie Dōmu Spōłpracy Polsko-Niymieckij.

Program:

„Nosferatu” (1922)
22 czyrwca (piōntek) 2018 r., godz. 19.00, Kopalnia Guido (warsztat mechaniczny),
ul. 3 Mŏja 93, 41-800 Zŏbrze
29 czyrwca (piōntek) 2018 r., 19.00, Zōmek Moszna (zal Tyjatru Castello),
ul. Zōmkowŏ 1,
47-370 Zielina

„Gabinet dŏchtora Caligari” (1920)
23 czyrwca (sobota) 2018 r., 19.00, Kopania Guido (warsztat mechaniczny),
ul. 3 Mŏja 93, 41-800 Zŏbrze
30 czyrwca (sobota) 2018 r., 19.00, Zōmek Moszna (zal Tyjatru Castello),
ul. Zōmkowŏ 1, 47-370 Zielina

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Zdrzōdło: materyje prasowe

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza