Fater ôd Szekspira i Superhanysa

Z rysownikiym Jackiem Zygmuntem godo Adam Papierniok

– Prawie filuja na Wasze komiksy ô “Superhanysie” i musza pedzieć, co to niy ma nojgryfniyjszy superbohatyr, jakygo żech widzioł.

– No i ô to sie rozchodzi! Jo wiym, co Superhanys je mały, ruby i mo fōnsa, nale to wszysko naskwol! Wiysz, taki Hamerykon wejrzy na swojigo Supermana i zarozki chyto go lankor. Bo tyn Superman to je kyns pakera, mo gryfno faca i ta tako wela, wiysz ô czym godōm. A tyn Hamerkon ciyngiym frygo te hamburgery i wyglōndo bardzij jak nasz Superhanys. I zaroz robi mu sie trocha niypeć. A u nos je inakszyj. Ślōnski chop wejrzy na tego Superhanysa i myśli sie: „Jezderkusie, jo je fajniejszy jak tyn ślōnski superbohatyr!”

Jacek Zygmunt – fot. Joanna Rozworska

– Jak wyście tak po prowdzie prziszli ku tymu, co Ślōnsk musi mieć swojigo superbohatyra.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Kożdy zasługuje na jednego! Downo tymu Ponbōczek rozdowoł roztomajtym nacyjōm superbohatyrōw. Pra-Ślōnzok, jak to Ślōnzoki, zetrwale stoł w raji i już bezma miōł prziś dran, nale wtynczos prziszoł ku niymu Pra-Hamerykon i zaczōn mu wiyszać nudle. Pado mu tyn Pra-Hamerykon: „Dej pokōj, na pierōn wōm superbohatyr, przedej mi go, jo ci za to ôddōm wōngel”. No i Pra-Ślōnzok przedoł swojigo superbohatyra za wōngel. Beztōż Hamerykony majōm terozki i Supermana i Batmana i Spidermana, a my jeszcze niydowno mieli ino wōngel. Nale styknie! Terozki my tyż mōmy swojigo superbohatyra.

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

– Fajne nudle nōm wiyszocie na uszach. A tak naprowdy?

– Pora lot tymu prziszoł żech ku tymu, co Ślōnzoki bydōm rade takim komiksōm. Ino żech jeszcze musioł znojś chopa, kery bydzie mi pisoł scynariusze po ślōnsku. Prawie żech wtynczos czytoł ksiōnżka ô komisorzu Hanusiku Marcina Melona. Napisoł żech do Marcina na facebooku i ôd tyj pory wroz richtujymy te komiksy. Kożdego miysiōnca jedna tajla je w cajtungu, kery sie mianuje „Twōj Chorzōw”.

Jacek Zygmunt – fot. Joanna Rozworska

– Nale przeca to niy ma Waszo jedyno robota, w keryj rozchodzi sie ô ślōnsko godka?

– Terozki na topie je projekt „Co by pedzioł Szekspir?”, kerymu na facebooku przaje już bezma trzi tysiōnce norodu. Rozchodzi sie ô to, co przekłodomy z Marcinym Melonym roztomajte cytaty z angelskij godki na ślōnsko. Roz to sōm take ańfachowe godki, a roz cytaty z uwożanych śpiywokōw, szauszpilerōw, politykōw…

– Freddie Mercury już terozki niy śpiywo „You don’t fool me”, ino „Niy bydziesz mie robić za bozna”. A Oscar Wilde uznowo, co „wszyscy siedzymy we guliku, ino niyftorzy z nos kukajōm ku gwiozdōm”.

– Je tego w pierōny, kożdy ôbrozek mo mocka przajek, beztōż prziszli my ku tymu, coby zrichtować z tego porzōndno ksiōnżka. Jak dobrze pōdzie, to tako ksiōnżka bydzie fertiś kajś za pora miysiyncy. Wydawnictwo Silesia Progress je zainteresowane.

Co by pedzioł Szekspi – Jacek Zygmunt & Marcin Melon

– Do kogo bydzie tako ślōnsko-angelsko ksiōnżka?

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

– Do Ślōnzokōw, kere przajōm swojij godce i do Ślōnzokōw, kere rade uczōm sie angelskij godki. Nale tyż poradzi robić za geszynk do Polokōw abo ludzi z inkszych nacyji, kere poradzōm po angelsku czytać. Wierza to bydzie szlager.

Co by pedzioł Szekspi – Jacek Zygmunt & Marcin Melon

– Mōm jeszcze jedne pytaniy ô tego Superhanysa. Niy lepij, jakby sie mianowoł „Superchop” abo cosik takigo?

– Nale dyć co ôn poradzi, co tak sie mianuje? Mie je Jacek, a ciebie Adam, ja? No, a ôn je Hanys. Hanek. Johann. Jasiu. Kożdy jakoś mianować sie musi, pra? No i Superhanys to w skrōcie SH. Terozki kożde auto zarejestrowane w Chorzowie reklamuje naszego superbohatyra. Ino wejrzyjcie co majōm na rejestracjach!

– Toć, mocie recht. No to ôstowo mi ino winszować wom dużo sukcesōw i szpasu.

– Jo zowdy mōm mocka szpasu, kej moga cosik nakryklać, a przi tym promować naszo godka.

 

 

Co by pedzioł Szekspi – Jacek Zygmunt & Marcin Melon
Co by pedzioł Szekspi – Jacek Zygmunt & Marcin Melon
Superhanys – Rojbry (Zygmunt&Melon)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza