Ex-rektōr Ślōnskigo Uniwersytetu nowym Ministrym Nauki

Edit 8.05.2024: Pavel Tuleja zrezygnowoł ze szteli ministra, skuli informacyjōm, iże publikowoł swoje artykuły w “Predátorské časopisy” – “robsikowych czasopismach” – czasopismach, kere udŏwajōm naukowe, a naprŏwdy publikuje sie w nich yno skuli zainwestowanymu geldu.

***

Pavel Tuleja (TOP 09), ekōnōmista i były rektōr Ślōnskigo Uniwersytetu w Ôpawie ôstanie 6 maja nowym ministrym nauki, badań i innowacyje we Republice Czeskej. Zastōmpi na tej szteli Helena Langšádlova.

Pavel Tuleja je 53 lata stary, narodziōł sie w Ôstrawie. We latach 2015-2023 bōł rektorym Ślōnskigu Uniwersytetu we Ôpawie. Udzieloł sie we czeskej cyntroprawicowej partyji TOP09. Je żōnaty, mŏ dwoje synōw a żyje we Hawiyrzowie na Ślōnsku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

“Ciynżko ôbrać ino pŏrã z jego dotynczasowego bogatego życiorysu. Pōn profesōr to szczyry kamrat, mŏ ôgrōmne i bogate doświadczynie akadymicke, a tyż wykŏzoł sie kōnsztami menedżerskimi w kerowaniu uczelniōm. Mŏ niekwestiōnowanŏ erudycyjõ ekōnōmicznõ, TOP 09 dycki, ôd samego zaczōntku, zapewnioł, iże sōm my ôdpowiedzialni fiskalnie, iże swrŏcōmy uwŏgã na naszã politykã ekōnōmicznõ, i w tym zyskujemy ôgrōmne zmocniynie dlŏ zespołu regyrōnkowego” – przedstawiyła kandydata szefowa partyje Markéta Pekarová Adamová.

“Niy chcã robić rewolucyje, ale ewolucyjõ. Chcã dokōńczyć to, co napoczła minister Langšádlová, ôna wykōnała moc roboty, a jŏ muszã jã dokōńczyć”, pedzioł Tuleja.

Zdrzōdło foto: https://www.facebook.com/slu.cz

Dej pozōr tyż:  Joanna Schaffgotsch patrōnkōm szkoły w Kopicach!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza