ETA przeprosiyła swoje ôfiary przed swojim rozwiōnzaniym

Baskijskŏ ôrganizacyjŏ separatystycznŏ ETA przeprosiyła w piōntek za krziwdy swojich ôfiar i jejich przŏcieli w czasie swojij piynćdziesiōnt lŏt dugij kampanije przemocy dlŏ stworzyniŏ niypodległego państwa we pōłnocnyj Hiszpaniji i połedniowo-zachodnij Francyji.

Przeprosiny pojawiyły sie przed tym, jak grupa mŏ ôgłosić swoje rozwiōnzanie we mŏju, rok po tym, jak zakōńczyła swojã kampanijõ separatystycznõ bez ôddanie swojij brōni i materyji wybuchowych.

Grupa ôgłosiyła zawieszynie brōni w 2011 roku, co zakōńczyło ôstatnie zbrojōne powstanie we zachodnij Europie.

„Wiymy, iże w czasie tego dugigo ôkresu zbrojōnyj walki przinieśli my moc bōlu, w tym zniszczynia, co na nie niy ma rozwiōnzaniŏ. Chcymy pokŏzać reszpekt dlŏ umartych, skrziwdzōnych i ôfiar, co były spowodowane ôd ETA (…) Szczyrze przeprŏszōmy.” – napisała grupa we ôświadczyniu we baskijskij gazycie „Gara”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

„Patrzynie naprzōd i pojednanie to zadanie, co musi być przekludzōne we Krŏju Baskōw, coś, co już terŏz dzieje sie postrzōd ôbywateli. Potrzebne je kōnstruktywne uznanie prŏwdy, wylyczynie ran i zbudowanie gwarancyji, żeby take ciyrpiynie niy trefiyło sie już wiyncyj”.

Hiszpański regyrōnek je rŏd z przeprosin i padŏ, iże grupa była pokōnanŏ brōniōm dymokracyje.

„Ôfiary, jejich pamiyńć i jejich zŏca były nojważniyjsze we pokōnaniu ETA. ETA miała przeprosić za krziwdy szczyrze i bezwarunkowo już dŏwno tymu.” – pedziało biuro ôd Prymiera.

ETA (Euskadi Ta Askatasuna – Baskijski Krŏj i Swoboda) zaczła fungować we 1959 roku ze zgorszyniŏ i frustracyje postrzōd Baskōw, co majōm swojã włŏsnõ gŏdkã i kulturã, a co je represjōnowoł hiszpański dyktatōr gyneroł Francisco Franco.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Kampanijŏ, co niosła ze sobōm tak polityczne mordy, jak tyż zamachy bōmbowe przeciwko ludności cywilnyj, wybuchła we latach 60. XX stoleciŏ i trefiyła sie z ôdpowiedziōm reżimu ôd Franco.

Baskijskŏ telewizyjŏ ETB pedziała, iże ETA ôgłosi połne rozwiōnzanie we piyrszy weekynd mŏja.

Szczegōły majōm być podane na kōnferyncyji prasowyj we pyńdziałek ôd połedniowoafrykańskigo prawnika Briana Currina i inkszych czōnkōw International Contact Group – grupy, co pracuje na kōńcowe rozwiōnzanie kōnfliktu we Krŏju Baskōw.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza