Epidymijŏ – Syniawa wszyjskim „wachtyrzowym” poetōm

EPIDYMIJŎ

Wszyjskim „wachtyrzowym” poetōm

Pisanie rymōw je zaraźliwe,
Weź sie, czowieku, jyno podziwej:
Jedyn cojś ciepie

I wrŏz sie sujōm choćby z rynkŏwa
Rymy i wersy, i piykne słowa,
Choćby kaj w sklepie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Rŏd mōm festelnie epidymijõ,
Co tela zŏcnych gōw niy ômijŏ,
Ku wierszōm wŏbi –

Trza pedzieć muzie, że mŏ bobkowych
Liści natargać i drab te gowy
wiyńcym ôzdobić.

I mōm nadziejã, że kożdy chory
Bydzie sztyjc szukoł mocnyj podpory
W naszym jynzyku,

Że dalij rzōndki bydymy szkrŏbać
I że niy znojdōm na tã chorobã
Żŏdnego lyku.

Dej pozōr tyż:  Robert Oszek - errata do życiorysu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza