Eko-ławka we Radlinie

We cyntrum Radlina, na pl. Radlińskich Olimpijczyków stanyła ławka, na kerej idzie ôdpoczōnć i naładować we tyn czasie bateryje. Eko-ławka dziynki panelōm solarnym wytwŏrzŏ sztrōm przidajny do naładowaniŏ telefōnu abo tabletu. To jedna ze zwyciynskich propozycyji w piyrszyj edycyji budżetu ôbywatelskigo we Radlinie.

Podzimym łōńskigo roku, z propozycyjōm stworzyniŏ ławki solarnej w Radlinie zgłosiyła sie grupa miyszkańcōw, przi skłŏdaniu antragu w rōmach debiutanckiej dlŏ Radlina edycyje budżetu ôbywatelskigo. W czasie welowaniŏ bez miyszkańcōw projekt zyskoł uznōnie i ôstoł zaplanowany do ryalizacyje w 2018 roku. Ławka finalnie stanyła wczorej w cyntrum Radlina.


Tyn miastowy mebel wyposażōny je w panel fotowoltaiczny, kery ynergijõ słōnecznõ zamiyniŏ na sztrōm. Idzie dziynki tymu podładować swōj telefōn abo tablet. Ławka ôbsługuje tyż masziny z ładowarkōm indukcyjnōm. Ekstra ôstała wyposażōnŏ we sztyry stojaki na koła jak tyż instrukcyjõ w alfabecie Braille’a. Produkcyjōm ławki zajōnła sie fyrma Smartta z Krzepic.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  3.000.000 byzuchōw na portalu Wachtyrz.eu!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza