Dziyń Mowy Ôjczystej: Jaume Pont w ślōnskim tumaczyniu Karola Gwoździa

Kożdy rok nasz poeta starŏ sie fajrować Dziyń Mowy Ôjczystej z Wachtyrzym, dziś ale bydzie barzyj miyndzynarodowo. Wszyjsko skuli tego, iże niydŏwno Katedra Filologije Klasycznyj, Francuskij a Latynoskij z Uniwersytetu w Lleida poprosiyła Karola Gwoździa ô przetuplikowanie na jynzyk ślōnski wiersza „Udols” katalōńskigo poety Jaume Ponta. To fest ważno postać poetyckŏ dlŏ nŏrodu katalōńskigo, besto uznanie ślōnskigo jynzyka za prawego do tumaczynia jes godne uwagi. Jak widać, Katalōńczycy i Ślōnzoki mogōm społym fajrować Dziyń Jynzyka Ôjczystego.

— Jynzyk ślůnski

 

JAUME PONT — WYĆE

Choby psy poćepńynte we ćmje,

ryczymy narwańe i z jynzykjym

wyschńyntym,

uogjyń eli modrawe larwy

w ńigdy ńyzagojůnyj akuratńe rańe.

 

Sům my ino zawrotami gowy

i fjoletowymi uokruchami bůlu.

— Jynzyk katalůnski

 

JAUME PONT — UDOLS 

Com gossos abandonats al fosc

udolem febrosos i amb la llengua

resseca,

focs o larves blavoses

d’una ferida mai tancada del tot.

 

No som altra cosa que el vertigen

i les estelles morades del dolor.

 

Jaume Pont Ibáñez (ur. 1947 w Lleida) je katalōńskim poetōm, eseistōm literackim i krytykym literackim, kery bezma wszyjske swoje dzieła napisoł po katalōńsku. Absolwynt filozofije i literatury, profesōr modernyj i terŏźnyj literatury hiszpańskij na uniwersytetach w Poitiers, Neapolu, Mor del Plata i Illinois. Je założycielym składu “Quaderns de Ponent” i czōnkym Ferajnu Pisŏrzy Gŏdki Katalōńskigo (AELC), Miyndzynŏrodowego Ferajnu Latynosów i katalōńskigo PEN. Spōłpracowoł z wydŏwnictwami Avui, Destino, Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Serra d’Or, Lletra de Canvi, Cuadernos del Norte, La Vanguardia, Ampit i Cairell. Laureat mocka nagrōd poetyckich. Wydoł 10 tōmōw poezyje z czego ôstatni to “Mirall de negra nit” (Wyd. LaBreu Edicions, 2020, ISBN: 978-84-12-17124-2), z kerego je wiersz “Udols”.

Karol Gwóźdź (rodz. 2 kwiytnia 1987 we Katowicach) – ślōnski poeta, dj, kōmpozytor i producynt muzyczny, kery tworzy ambjyntowo i elektrōniczno muzyka. Znany tyż jako Nail. Jedyn ze barzyj zocnych twōrcōw ślōnskij literatury, kery we 2010 roku wydoł tōmik poezyje „Myśli ukryte“, szkryfniynte we alfabecie dr Feliksa Steuera, jednej z nojstarszych transkrypcji ślōnskij godki.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Dziyń Mowy Ôjczystej: Jaume Pont w ślōnskim tumaczyniu Karola Gwoździa

 • 22 lutego 2022 ô 19:25
  Permalink

  Pamiętam ten wiersz Ponta z kilku, jakże różnych przekładów na język angielski.

  Ponieważ nie znalazłem przekładu polskiego, wyszło mi tak:

  “Jak psy porzucone w mroku,
  wyjemy natarczywie aż języki mamy
  suche,
  ognie czy larwy niebieskawe
  rany nigdy do końca nie zabliźnionej.

  Jesteśmy tylko zawrotami głowy
  i fioletowymi odpryskami bólu.”

  Na śląski wyszło znowu tak, cieszę się że podobnie jak powyższy przekład poety:

  “Choby psy pociepniynte we ćmie,
  wyjymy rzegotnie aże jynzyki mōmy
  suche,
  ôgnie abo larwy modrawe
  rany nigdy do kōńca niy zawrzityj.

  Sōm my ino gowy szteronkym
  i flidrowymi odłōmkami bōlu”.

  Pozdrowienia!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza