Dynkmal we Warszawie za ślōnske piniōndze

– Milijōn złotych, co go ślōnske lokalne regyrōnki i metropolijŏ majōm przekŏzać na postawiynie dynkmala Korfantego we Warszawie idzie udać moc pożytecznij – gŏdoł dzisioj na kōnferyncyji Marek Nowara, radny miasta Katowice z ramiynia Ruchu Autōnōmije Ślōnska.

Dzisiyjszŏ kōnferyncyjŏ pod siydzibōm Gōrnoślōnsko-Zŏgłymbiowskij Metropolije zeszła sie w czasie z podpisaniym we Warszawie umŏwy miyndzy władzami miasta głōwnego i przedstawicielami ślōnskich miast. Ci ôstatni na budowã dynkmala Wojciecha Korfantego uzdali sie udać milijōn złotych.

– Korfanty stoł sie przedmiotym brzidkigo politycznego szpilu miyndzy PiS a PO. Ta ôstatniŏ, kerŏ niy poradziyła dokludzić do postawiyniŏ dynkmala, jak miała cołkõ władzã w państwie, terŏz prōbuje nadrobić stracōny czas za piniōndze ślōnskigo podatnika – gŏdŏ Marek Nowara. – Niykerym sie zdŏwŏ, co przecinanie styngi we Warszawie prziniesie im sukcesy na welōnek na Gōrnym Ślōnsku – przidŏwŏ.

Przedstawiciele Ruchu Autōnōmije Ślōnska padajōm, iże te piniōndze idzie udać lepij. – Stawianie dynkmalōw to niy jedyny elymynt polityki historycznyj. Srogszy walor edukacyjny miałoby przeznaczynie tych piniyndzy na dodruk ksiōnżki Jana F. Lewandowskigo ô Wojciechu Korfantym i rozesłanie jij do wszyjskich szkolnych bibliŏtyk – gŏdŏ Nowara.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôkrōm tego Ruch Autōnōmije Ślōnska narachowoł, co za piniōndze przekŏzane na budowã dynkmalu ślōnske lokalne regyrōnki mogłyby:

1. zmyńszyć ymisyjõ:

  • pyłōw zawieszōnych ôd 10 do 20 tōn rocznie w przipadku zmiany kotłōw na wōnglowe 5. kategoryje abo ôd 29 do 40 tōn rocznie w przipadku zmiany na gazowe,
  • dwutlynku siarki SO2 ôd 4,5 do 8,5 tōn rocznie w przipadku zmiany kotłōw na wōnglowe 5. kategoryje abo ôd 15 do 20,5 tōny rocznie w przipadku zmiany na gazowe,
  • dwutlynku wōnglŏ CO2 ôd 460 do 920 tōn w przipadku zmiany kotłōw na wōnglowe 5. kategoryje abo ôd 1,7 tys. do 2,4 tys. tōn w przipadku zmiany na gazowe,
Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

2. sfinancować kust dlŏ dzieci we przedszkolach ôd bezma 115 tys. do 225 tys. jŏdeł (śniŏdanie + ôbiŏd + swaczyna) co przekłŏdŏ sie na darmowe jŏdło dlŏ ôd 615 do 1200 dzieci bez cołki rok szkolny.

Na kōnferyncyji spōmniano było tyż ô szykanowaniu i heresztowaniu Korfantego ôd sanacyjnych władzōw. Ilustracyjōm tego może być rzeźba Korfantego z kajdankami na rynkach, co zaprezyntowano była w czasie kōnferyncyje. RAŚ deklaruje, iże pōnad 2 metrowõ rzeźbã może ôddać Metropoliji, by ta przekŏzała jã Warszawie.

Ruch Autōnōmije Ślōnska apeluje do władzōw metropolije i miast regiōnu ô reszpekt dlŏ regiōnalnyj spōlnoty i pozorne dyspōnowanie danymi im piniyndzmi ślōnskigo podatnika.

Padajōm tyż, co kultura pamiyńci je ważnym skłŏdnikym tożsamości, co jã lokalny regyrōnek winiyn spiyrać, ale financowanie ôd ślōnskigo podatnika dynkmala w dalekim mieście idzie widzieć ino za symbol cynicznyj prōby wciśniyńciŏ sie przed kamery w ôkresie przed welōnkym.

Zdrzōdło: autonomia.pl.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza