Dolnoślōnskie przewodniki abo lekcyjŏ polskości

Co tyż żech sie przewiedzioł ôd przewodnikōw na przileżytość mojij rajzy po ziymi kłodzkij: po tych roztōmajtych grubach w Złotym Stoku, Kletnie i inkszych atrakcyjach? No ja:

Kobiyty w Polsce erbły pōłne prawa we 1918 roku, tōż miyndzy 1918 a 1921 tyż robiyły sam na grubie…
… chociŏż ta ziymia je przi Polsce ôd 1945 roku.

Grubōm regiyrowali Prusŏki, bo to bōł pruski zabōr…
… chociŏż Ślōnsk niy bōł pod zaborym, bo jak Prusŏki, Austryjŏki a Rusy dŏwali sie do zebiyraniŏ Polski, to ôn już tak ze 400 lŏt niy bōł przi Polsce.

Po piyrszyj wojnie były sam powstania ślōnskie….
… chociŏż trzecie powstanie zaszło nojdalij kajś pod Krapkowice na Gōrnym Ślōnsku, a sam je Dolny Ślōnsk.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I mōmy sam polskie gōry, polskie skały, polskie jaskinie, polskie minerały, polskie lasy, polsko piykno prziroda…
… chociŏż ta Polska je sam ô ‘45 roku, po Niymcach, po Prusach, po Czeskij Korōnie we Cysarstwie, i tak dalij. I te skały sam stoły, jak jeszcze ani Polŏkōw, ani Słowianōw, ani człowieka sam niy było.

I tak Polska, Polska, Polska, kŏżdy dziyń, po piytnoście-dwajścia ôsobōw na grupa, grupa za grupōm, cołki sezōn, rok za rokiym.

Tōż wiycie, przewodniki mi to wyerklerowali i tyż już znōm ta prŏwda. Terŏz to richtich żech je polski patryjota.

Dej pozōr tyż:  Maria Brunn – prototyp kobiety autochtonicznej?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza