Do nawiydzynio – pałac we Sławikowie

Pałac we Sławikowie. Po jakimu tak sie go werci nawiydzić?

Coby ôboczyć pałac… abo to, co ś niego jeszcze ôstało. Tako resztōwka, po kieryj znać, jaki szumny to bōł plac: 99 (+1) izbōw, dwa sztoki i galeryjo na dachu, ôranżeryjo, park ze fōntannōm i mauzoleum, trzisztokowe sypanie. Dzisio we ruinie, co ale dowo nadzieja, że bydzie to wszysko uretowane.

Coby sie przewiedzieć ô historyji tyj ziymi: ô Eichendorffach, co go przedali (abo przegrali w karty), ô Eikstadtach, co go we XIX stoleciu rozbudowali i – jak tela posiedzicieli zōmkōw, pałacōw i statkōw – uciekli we 1945 roku. I ô tym, co było niyskorzij…

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Coby niy umieć uwierzić, jak idzie tyn pałac (a przeca jeszcze tela inkszych) tak fest mieć se za nic. Coby pokryńcić gowōm nad tym, co z tym placym sie podzioło za Polski – i tyj czerwōnyj, i tyj modernyj. Jak to historyjo we jednym kraju może być lepszo i gorszo. I coby posłuchać, co tyn plac pado… ô Polsce i ô Ślōnsku.

Coby poznać ludzi ze Fōndacyje Gniozdo, co terozki sam to wszysko flyjgujōm. Ôni poôsprawiajōm ô pałacu, pokożōm, co a jak.

Coby poszukać za fōntannōm, co jōm idzie uwidzieć na jednym zdjyńciu – i trza se forsztelować, kaj tyż ôna mogła stoć. Niy ma po nij śladu – abo ino my go niy znodli?

Dej pozōr tyż:  Historische Entwicklungen zu (Ober)Schlesisch

Coby znojść dziury po kulach ze ’45 roku. Przeca to było niy tak downo tymu. Abo doczkej… wiyncyj jak 75 lot tymu?!

Coby zōńść do mauzoleum na kraju parku – tego co wyglōndo choby lokacyjo ze kōmputrowego Heksorza, z ôbalōnōm kolumnōm a gotyckimi sklepiyniami.

Coby nazbiyrać liścio ôd niydźwiydzigo czosnku, co go je tako moc we parku, że wōnio na niego tyż tymu, co mało wiela nic niy czuje skuli pocovidowych ôbjawōw. A tyż idzie go nazbiyrać i naszykować pesto, ô czym powiedzōm przewodniki ze Gniozda.

Coby nawiydzić plac, co fōnguje i we czas pandymije – bo je na świyżym lufcie. Podwiela pandymijo niy pōdzie weg, trza ektra patrzeć za placami na mały wander.

I na ôstatku… Coby wciepnōnć pora złotkōw na uretowanie pałacu.

Tōż jak mosz czas w jako niydziela, to miyndzy śniodaniym a ôbiadym karnij sie do Sławikowa.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Tumacz, pisorz, popularyzatōr ślōnskij godki. Spōłtwōrca serwisu.

Śledź autora:

2 kōmyntŏrze ô „Do nawiydzynio – pałac we Sławikowie

 • 28 mŏja 2021 ô 07:32
  Permalink

  Co o czosnku niedźwiedzim mówi rozporządzenie:
  „Zbiór ręczny z licznych populacji, wyłącznie na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Należy zostawić nie mniej niż 75% populacji. Nie należy uszkadzać części podziemnych.” (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz.U. 2014 poz. 1409).
  Tak więc ten ze zdjęcia zbierać można.

  Ôdpowiydz
 • 27 mŏja 2021 ô 15:45
  Permalink

  Szanowny Panie Redaktorze
  Czosnek niedźwiedzi jest rośliną chronioną, nie można zbierać go bez zezwolenia.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza