Diktand – Psuje ślōnske

18 maja 2018 Andrzej Roczniok  i  25 maja 2018  Józef Porwoł, dwa superfachmany ôd ślōnskiyj godki szafły se cabaret we Katowicach (Tyjater Korez) i we Rybniku (gruba Ignacy).

We 2017 Roczniok i Porwoł cuzamyn do kupy robili diktand – latoś tego niy szafli. Kożdy mioł swoja idyja i swoich ludzi. (Wykazali się brakiem kompetencji społecznej.)

Mieniło sie to 18 maja 2018 w Katowicach u Andrzeja Rocznioka: V Diktand Ślōnskij Godki. Pōmogali mu i im Andrzej podziynkowoł: Aleksandra Jelonek, Eugeniusz Kosmała, Lucjan Czerny, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Andrzej Szczeponek, Mirosław Neinert, Urszula Kubica z siostrą, Witold Kazimierz Berus, Leon Swaczyna.

Pisało jakiesik 10-15 ludzi. Czitoł Eugen Kosmała (Ojgyn z Pniokōw). Eugeniusza cenię za jego znajomość śląskiego i czytanie swoich tekstów. Czytanie dyktanda wymaga innej umiejętności.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

U Jōzefa Porwoła mieniło sie to w Rybniku: Oficyjalny – V Diktand Ślonskij Godki było cołkiym paradnie, bo na sali szkryflało jakiesik 30-45 ludzi, a w tym Piotr Kuczera, Grażyna Kohut, Hanna Kustro i obecni także Ilona Kanclerz z Piotrem Snaczke, gościł także pan europoseł Marek Plura, chyba w towarzystwie asystenta. Bildy tak zrobione, coby ciynżko porachować. Czitoł Henryk Mercik. Nagrania Mercika nie słyszałem, więc trudno analizować.

Coch znod ô tym Porwołowym dyktandzie na fb:

Z roku na rok ta idyjo nabiyro szwōngu. Latoś czytoł diktand Marszałek Ślōnskigo Wojewōdztwa Henryk Mercik, a pisali: Prezidynt Rybnika Piotr Kuczera, jedyn ze prziwōdcōw Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj Ilona Kanclerz, Dyrechtorka Zespołu Szkołōw Technicznych we Rybniku Grażyna Kohut. Głōwne wydarzyni Dymokratycznej Unije Regiōnalistōw Ślōnskich, kerymu sztyjc pōmogo Europoseł Marek Plura, już na fest pokozało sie we kalyndorzu roztomańtych kulturalnych wydarzyń we Rybniku. (Jan Lubos?)

A to napisoł Fojermon:

V Diktand Ślōnskij Godki

Data: 25.05.2018. godz. 17:00 (ô piōntej po połedniu)

Miejsce: Rybnik-Niewiadom, Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” (Hoym Gruba), ul.I.Mościckiego 3

Mōmy marzec, idzie ku wiośnie, a jak wiosna to Diktand Ślōnskij Godki we moju w Rybniku. Mōmy jeszcze trocha czasu, ale jo już dzisiej chca sam zaprosić wszystkich na Diktand. Możno trza zacznyć ôd tego, czym je tyn Diktand, abo raczyj czym ni ma. Diktand, to niy sōm Mistrzostwa Świata we pisaniu po ślōnsku. Diktand, to je szpas, zabawa ze ślōnskōm godkōm, świynto godki ślōnskij. Diktand Godki Ślōnskij je naszykowany ôd ludzi ze Zespołu Standaryzacyjnego Godki Śląskiej a ze Stowarzyszenia DURŚ. Patrōnat nad Diktandym, już pora lot, majōm Prezydynt Miasta Rybnika a Europoseł Marek Plura. A terazki najważniejsze: po co i dlo kogo je tyn diktand? Diktand je do kożdego ôd 0-99 lot, kery poradzi, a chce pisać po ślōnsku we „pisowni ślabikorzowej”. (Niy bydymy zaglōndać, czy kery przijechoł ze Sosnowca, abo Byndzina). Możno sam je najwiyncyj strachu z tōm „ślabikorzowōm pisowniōm”, ale niypotrzebnie. Styknie dobrze słōchać lektora, a tam kaj słyszymy „ō – o pochylone”, tam piszymy „ō” (Ślōnsk, kōń, drōga), tam kaj słyszymy „ło”, tam piszymy „ô” (ôjciec, ôrać, poôtwiyrać, ôkno). To je taki minimum. Dyć idzie tyż pisać „po swojimu” zwykłe „o”. Sam sie niy rozchodzi ô te „mistrzostwa świata”, rywalizacyjo, a bardziyj ô udział. Chcymy pokozać, że przajymy godce, a poradzymy sie niōm bawić. Niy kożdy musi być zarozki „majstrym”, najlepszy. Żodyn niy bydzie pokazowoł tego, co napiszecie, bydzie to kōmisyjnie spolōne. Dyć, jakby kery czuł sie w tym pisaniu „mocny”, tōż może prōbować wygrać, a nagrody sōm, jak dycko, piykne: Puchar Prezydynta Miasta Rybnika, gyszynk piniynżny, rajza do Bruksele ôd Europosła Marka Plury. Tōż jako, piszymy? Styknie 2-3 godziny czasu, pora groszy na bynzina, abo bilet na cug, abo autobus. Idzie tyż przijechać na kole, abo prziś piechty, kery mo blisko.

PS. Kery chcioł by pouczyć sie pisać „podle ślabikorza”, to we internecie idzie znojś materyjo do nauki, np. na Fb, kaj je strōna „Godej, czytej a pisz”, a namowiōmy tam do godanio a pisanio po naszymu. Możecie tyż napisac dō mie, a rod Wōm ôpowiym wiyncyj ô tym Diktandzie, abo podpowiym, jako sie pisze po naszymu.

Fojerman, kery pisoł 3 razy Diktand (2014 – IV plac, 2015 – I, 2016 – II, 2017 – juror).

 

Do Rocznioka i Porwoła:

Godajōm, co sōm echt Ślōnzokami. Szło by pedzieć, kożdy mo prawie tak ô sia godać. Aliści niy zowdy. Niykiedy trza pedzieć prōwda i rzec: jo je ślōnski psuja, jo je ślōnski klugszajser.

Niy poradzicie zrobić diktand, a do robiynio partii sie ciśniecie?

Andrzej i Józef, tuplikowołech Wōm bez dwa lata, jako sie robi diktand. Wyście go zaś zmaścili i jeszcze sie tym asicie.

We 2019 niych sie te diktanda mieniōm Diktand Rocznioka i Diktand Porwoła – tak bydzie lepiej do ślōnskiyj godki.

Echt? „idyjo nabiyro szwōngu’? Idyja możno i nabiyro szwōngu, bo tyn szwōng je nabrany i zwyrto sie wele swoji aksy. Życza Wōm, coby idyja przibrała forma.

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli.

 

Foto na wiyrchu: www.snappygoat.com

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza