Dejmy pozōr w czasie hicy!

Skuli słōnecznyj pogody i wysokich tymperatur policyjŏ apeluje ô bycie pozornym. Pamiyntejmy ô tych, co potrzebujōm naszyj ôpieki – dzieciach, ôsobach niypołnosprŏwnych abo we starszym wieku. W żŏdnym przipadku niy ôstawiejmy ich – nawet na chwilã – w autach, abo na ôtwartym terynie, kaj grozi przegrzōnie abo porażynie słōneczne. Niy przepōminejmy tyż ô zwierzyntach, co tyż ciyrpiōm skirz wŏru.

Styknie ino pŏrãnŏście, a czasym ino pŏrã minut w zawartym, przegrzōnym aucie, coby ôrganizmus ôd dziecka przestoł nŏleżnie funkcjōniyrować. Coby niy doszło do tragedyje, ślōnscy policyjōny apelujōm, ôsobliwie do majoryntnych, ôd kerych może zależeć życie jejich pociech.

Pamiyntejmy ô dzieciach, ôsobach niypołnosprŏwnych i syniorach – niy ôstawiejmy ich w zawartych autach abo placach fest nasłōneczniōnych na ôtwartym terynie. Take postympowanie grozi jejich życiu!

​Niy przepōminejmy tyż ô zwierzyntach – ône tyż czujōm negatywne skutki wysokich tymperatur. Ôstawiynie czworonoga we aucie abo na słōńcu narażŏ go na ciyrpiynie i utratã życiŏ! Pamiyntejmy tyż, by zagarantować zwierzyntōm dostymp do wody i możebność schrōniyniŏ w ciyniu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Policyjōny radzōm tyż, by w czasie rajzy z bajtlym ôstawiać na zadnim siedzyniu coś, co ekstra zmusi nŏs do ôtwarciŏ zadnich dźwiyrzi, zanim wyjdymy z auta. Małe dziycia i te, co usnōm w czasie jazdy niy poradzōm spōmnieć nōm ô swojij ôbecności, bez to kożdy rŏz wybadujmy, eli niy ôstawiylimy dziycia na zadnim zicu.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 9.01.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza