Józef Porwoł: Czymu sztartuja z Ślōnskij Partyji Regijōnalnyj?

Długo żech czekoł na tako partyjo. Inszo ôd tych ôgōlnopolskich, kere wiela ôbiecujōm nōm Ślōnzokōm przy welowaniu i na tych ôbietnicach wszyjsko sie kōńczy, partyje kere  chcōm yno coby Ślōnzok robiōł a podatki z jego roboty szły do cyntrali we Warszawie,

Sztartuja ze ŚPR, bo żech sōm z mojimi kamratkami i kamratami jōm tworzył, ze pomyślōnkiym ô mojim hajmacie, wolnym ôd wszelkich uprzedzyń w tym rasowych.

Ślōnsko Partyjo Regijōnalno dowo mi możliwość i szansa pełnyj realizacyji tego, co robia ôd ponad 15 rokōw. Ôdkōnd pamiyntōm mojim celym je zachowani kultury, sztuki, jynzyka ślōnskigo i prowdy historycznej, kero przekozali mi moji starziki i ôjcowie… a nade wszyjsko dobrobyt mojigo hajmatu dlo mojich dziecek i wnukōw.

Józef Porwoł

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza