Czelŏdź: bytōmiŏk włōmoł sie do dōmu i ôbsztalowoł transport

36 lŏt stary złodziyj wpŏd skirz za srogij pewności siebie. Chop dwa razy włōmoł sie do tego samego budōnku. Zicher swojij bezkŏrności bytomiōn na drugi skok w Czeladzi ôbsztalowoł transport, co mioł mu pōmōc w przewozie narychtowanych do porwaniŏ rzeczy. Posiedziciel metalowych sztyndrōw po piyrszym włōmaniu bōł ale przitōmny. Dziynki informacyjōm przekŏzanym ôd niego jak tyż kerowcy najyntego auta dostŏwczego, chytry raubiyrz wpŏd w rynce wachtyrzy prawa.

Do piyrszego raubu z włōmaniym doszło latoś 13 września w jednym z niezamiyszkanych budōnkōw w cyntrum Czeladzi. 36 lŏt stary bytōmiōn wziōn wtynczŏs z dōmu 6 metalowych grzejnikōw we wercie bez 1000 złotych. Amatōr cudzyj włŏsności wiedzioł, iże w izbach sōm jeszcze wertowne przedmioty. Chop narychtowoł sie do wyniesiyniŏ miyndzy inkszymi metalowe sztyndry do szyb i inksze elymynta szklŏrskij werksztele wert 3 tysiōnce złotych. Na przewōz dalszego łupu rabsik uzdoł jednak ôbsztalować transport. Bez eklerowaniŏ swojij działalności, namōwił bez cufal trefiōnego kerowcy auta dostŏwczego na gibki kurs. Chopi ukŏzali sie w budōnku przedwczorej po połedniu. Na placu czekoł na nich już jednak posiedziciel posesyje, co zawołoł na plac czelŏdzkich wachtyrzy prawa. Chociŏż 36-latek straciōł sie przed przijazdym policyjōnōw, informacyje przekŏzane ôd posiedziciela statku jak tyż kerowcy auta dostŏwczego przizwolyły na jego gibke zastawiynie. Bytōmiōn usłyszoł już ôbskarżynie raubu z włōmaniym za kere grozi mu nawet 10 lŏt heresztu.

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Zdrzōdło: KPP Byńdzin

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza