Czarnek chyciōłby sie za gowa! – gŏdka ze Marcinym Melonym

Wachtyrz: – Łōńskigo roku pedziōł żeś, co ino ôstuda z tym konkursym “Silesia Incognita”. Je to prowda?

Marcin Melon, rechtor, kery prziszōł ku idyji konkursu: – Padosz: ôstuda? W sumie, to ja. Bo piyrwyj wszysko było klar! We Polsce niy ma edukacji regionalnyj, je źle i psinco na to poradzymy. Nale jak zaczli my robić tyn konkurs…

W: – Spōmnij ino jeszcze fto richtuje tyn piykny konkurs.

MM: – Muzyjum Miejske we Tychach i Szkoła Podstawowo nr 37 im. Makuszyńskigo, kaj robia za rechtora. Tukej musza jeszcze roz podziynkować ôbu Dyrektorkōm i wszyskim ludziōm, dziynki kerym do sie narichtować tako epno impreza. Dyć to je sto drużyn kożdego roku, mocka prezyntacji do ôceniynio. To już latoś bydzie piōnto edycjo i my widzymy gynau tych rechtorōw, co majōm ptoka na punkcie Hajmatu i bajtle, kere richtiś Ślōnskowi przajōm. I terozki już nic niy ma take klar. Ciynżko wajać nad edukacjōm regionalnōm, kej sie ich widzi, pra? Nale prowda je tako, co to sōm ino wyjōntki, a reguła je tako, co władza cyntralno mo kajś edukacjo regionalno, a we samorzōndach wyglōndo to roztomajcie…

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W: – Nale przeca minister Czarnek pado, co terozki we szkołach bydōm uczyć wiyncyj historii lokalnyj. Możno to je ta szansa do ślōnskich regionalistōw?

MM: – Za bozna mie robicie? Minister Czarnek (kery ogōlnie małowiela wiy) psinco wiy ô ślōnskij gyszichcie.To je pocieszny chop, chocioż ciynżko pedzieć czy powinni my sie z niego śmioć czy sie go boć. W jego gowie blank niy ma czegoś takigo jak Ślōnsk. Jakby tyn borok przijechōł na finał “Silesia Incognita” to w nojlepszym wypadku chyciōłby sie za gowa, a w nojgorszym szkopyrtnōłby sie na hercszlag. Beztōż go niy pytōmy, bo szkoda chopa, pra?

Dej pozōr tyż:  Żory: Ślōnski Przedszkole u starzika w Muzeum

W: – Padosz, co minister Czarnek wiyszo nōm nudle za uszami? Że we Warszawie i Krakowie bydōm uczyć lokalnyj historii, a ślōnske rechtory bydōm ciyngym “szmuglować” regionalizm, eli sie w ogōle ôpowożōm?

MM: – Myśla, że ślōnske rechtory tyż bydōm mogli godać o lokalnyj historii, nale to niy bydzie richtiś historia, ino te bery i bojki, kere Czarnek i jego PIS-owske kamraty nōm znokwiōm. Chocioż tak po prowdzie to ône ani niy muszōm niczego znokwiać, bo mocka tych berōw erbli jeszcze po PRL, ô “macierzach” i “odwiecznie polskim Ślōnsku”.

W: – Latoś “Silesia Incognita” bydzie trocha inkszo.

MM: – Skuli pandymie niy mogymy zrobić finału na Sztadionie Miejskim we Tychach, jak zowdy, beztōż trefiymy sie we sobota we nojlepszyj tyskij szkole, eli rozchodzi sie ô regionalizm – Szkole Podstawowyj nr 37 na Osiedlu K. Nic sie niy starejcie, bydzie plac do kożdyj z tych 30 drużyn, kere awansowały do finału. Stracili my (tyż skuli koronawirusa) jednego epnego sponsora, na szczynście niy było ciynżko znojś nowego. Tukej chca piyknie podziynkować firmie “KajOnShow” za nagrody, kere nōm fōndła.

W: – Za to patron honorowy je durś tyn som?

MM: – Toć. Europoseł Łukasz Kohut. To dziynki niymu nojlepszo drużyna bydzie rajzować do Bruksele. Łukasz patronuje nom już drugi roz. Piyrwyj patronowōł nōm Marek Plura. I myśla, co to je richtiś piykne. Mogymy mieć roztomajte poglōndy polityczne, mogymy łazić rzykać do kościoła, abo łazić na Parady Rōwności, nale ważne je to, że wszyscy przajymy Hajmatowi.

Dej pozōr tyż:  Marsz na Zgoda 2023

W: – Łukasz Kohut je fest rod ślōnskij muzyce, możno latoś yntliś trefi sie jakeś pytanie o “Dżem” i Riedla?

MM: – Bydzie fest dużo godki ô muzyce, niy ino ô “Dżemie”… Jezderkusie, co jo godōm?! Dyć jo niy moga zdradzać ô co bydymy sie pytać we sobota!

W: – Dobra, to widzymy sie we sobota na finale piōntyj edycji “Silesia Incognita”! Pyrsk.

Foto tytułowe: Artur Pławski

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Czarnek chyciōłby sie za gowa! – gŏdka ze Marcinym Melonym

 • 11 czyrwnia 2021 ô 22:07
  Permalink

  Nie potrzebnie sie przejmujecie Czornkiem. Róbcie swoje bez łoglondanio sie na roztomajtych gupieloków.

  Ôdpowiydz
 • 10 czyrwnia 2021 ô 14:39
  Permalink

  Widzã po tytułach że te prezyntacyje w rōmach kōnkursu sōm bardzo ciekawe, idzie je kajś zobŏczyć w internecie?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza