Chycyni za mord w Ôpolu

Kryminalni z Ôpolŏ zastawiyli 43-latka i jego ô 6 lŏt starszego koleksa. Ôba podyjzdrzani sōm ô zabicie swojigo kōmpana. Chopy mieli pić społym alkohol, po czym doszło miyndzy niymi do breweryje. 62-latek bōł prany i kopany po cołkim ciele – umar skuli pōniesiōnych ran. Zastawiyni usłyszeli ôbskrażynie zabiciŏ, do kerego prziznali sie. Terŏz grozi im nawet dożywocie.

Kryminalni z Ôpolŏ zastawiyli 2 chopōw podyjzdrzanych ô zabicie. Śledczy ôbsztalowali, iże do tyj zbrodnie doszło 17 mŏja. Nad sprawōm funkcjōnariusze robiyli ôd pŏrudziesiyńciu godzin. W czasie jak policyjni technicy zabezpiyczali ślady i dowody ôstawiōne na placu mordu, kryminalni już szukali wytypowane ôsoby.

Podyjzdrzywani chopi ôstali zastawiyni na jednym z ôsiedli w Ôpolu. Byli wtynczŏs ôpici. Zajmujōncy sie tōm sprawōm śledczy ôbsztalowali, iże cołkŏ trōjka nojprzōd wypiyła alkohol. Niyskorzij doszło postrzōd nich do breweryje. W jednym mōmyncie 43-latek i jego ô 6 lŏt starszy koleks wziōnli bić po cołkim ciele swojigo kōmpana. Skuli pōniesiōnych ran 62-latek umar.

Zastawiōnym prokuratōr przedstawiōł już ôbskarżynie zabiciŏ, do kerego sie prziznali. Ôba chopi ôstali tymczasowo heresztowani na 3 miesiōnce. Za takõ zbrodniã grozi kŏra nawet dożywotnigo heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto na wiyrchu: KMP Ôpole

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza