Chorzowske hutnictwo mo swōj nowy dōm

Koparki, krany i dalszy ciynżki sprzynt już ôpuściōł teryn Muzeum Hutnictwa. Budowa placōwki sie skōńczyła. Teroz przi ul. Metalowców w Chorzowie trwajōm ôdbiōry i ôstatnie poprowki.

– Roboty budowlane sōm już za nami. Budowa trwała niycołke dwa lata i dziynki nij szło uretować part zabytkowych ôbiektōw na terynie Huty Kościuszko to znaczy downyj Huty Krōlewskij. Podarziło sie tyż ôdrestaurować hutnicze masziny, co bydōm fungowały. To ôgrōmno werta, bo niy wszyńdzie take zabytkowe masziny idzie ôboczyć. To muzeum pokazuje wielko tajla naszyj historyje i kultury, naszyj erbowizny. W kōńcu to gynau naôbkoło tyj huty wyrosło nasze miasto, co kejś sie nazywało zresztōm Krōlewsko Huta – spōmino Andrzej Kotala, Prezydynt Chorzowa.

Budowa niy była prosto. Tajla zabytkowych budōnkōw (ze halōm bez stoletnij elektrownie Huty Krōlewskij na czele) wymogały cołkowityj rewaloryzacyje, inksze były zbudowane ôd poczōntku.

– Zabytkowe budōnki przeszły połno rewitalizacyjo. Ôdrestaurowali my przeca mury, co im je bez 120 lot. Ôkrōm tego do tych dwōch zabytkowych halōw, co w nich bydzie stało wystawa i wystawy czasowe, dobudowali my pora modernych budōnkōw. Tukej znojdzie sie bez przikłod zal multimedialny abo szkolyniowy – prawi Marcin Michalik, Zastympca Prezydynta Chorzowa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Efektym tyj roboty je impōnujōncy kōmpleks społym ze małōm infrastrukturōm, kery sōmsiaduje ze industryjōm, co durch funguje.

– Bydymy tukej przeżywać nasza historyjo. Bydymy tyż przeżywać historyjo ôd inkszych, bo na wystawie bydzie hned sto filmōw, co sōm indywidualnymi relacyjami autyntycznych hutnikōw i hutniczek. Przed nami jeszcze robota zwiōnzano z wyrychtowaniym muzeum, stworzyniym stałyj wystawy i przekludzka. Wszyjsko po to, coby jak nojlepij przigotować sie do ôtwarcio, co przidzie jeszcze latoś – godo Adam Kowalski, dyrechtōr Muzeum Hutnictwa (w ôrganizacyji).

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Chorzowske hutnictwo mo swōj nowy dōm

 • 13 stycznia 2021 ô 00:28
  Permalink

  Piyknie, Ze udalo sie conieco uretowac, szkoda, Ze Profit wyrznol w piyn wielge piece, mertanowske A byrny bessnera Ze Krōlewskij Huty.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza