Bytōm: Podrōbki na torgu

Policyjōny z Bytōmia przejōnli towor z podrobiōnymi znakami firmowymi znanych światowych marek. Podrōbki były zabezpieczōne na terynie sztandu targowego we Szōmbierkach, kludzōnego ôd 29 lot starego chopa. Posiedzicielowi lewego towaru może grozić teroz do 2 lot heresztu.

Wachtyrze prawa z bytōmskigo wydziału zalczanio przestympczości ekōnōmicznyj skōntrolowali targowisko w rejōnie Szombierek pod kōntym handlu podrōbkami. Na jednym ze sztandōw policyjōny znodli towor z podrobiōnymi znakami firmowymi znanych światowych marek. Przedstawiciele pokrziwdzōnych firm wybadujōm towor, coby potwierdzić jego niylegalne pochodzynie. Strata producynta je w czasie szacowanio. 29 lot stary ôbywatel Bułgaryje ôdpowiy teroz za wkludzynie do ôbrotu towarōw z podrobiōnymi znakami firmowymi, za co grozić mu może kora do 2 lot heresztu.

Foto: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza