Bytōm: Nawołowoł do niynawiści we Internecie

Bytōmscy kryminalni chyciyli 31-latka. Chop na jednym z portalōw społecznościowych nawołowoł do niynawiści. Bytōmiōn usłyszoł już ôbskarżynie. Prokuratōr ôbjōn go policyjnym dozorym. Grozi mu do 2 lŏt heresztu.

Policyjōny z Wydziału do walki z Cyberprzestympczościōm Kōmyndy Wojewōdzkij Policyje w Rzeszowie namierzyli miyszkańca Bytōmia jak na jednym z portalōw społecznościowych nawołowoł do niynawiści. Chop chwŏlōł zbrodniã dokōnanõ na Prezydyncie Gdańska. Zarŏz po tym bytōmscy kryminalni chyciyli chopa. Wachtyrze prawa zabezpieczyli telefōn, co z niego sprŏwca wysyłoł zabrōniōne informacyje. 31-latek usłyszoł już ôbskarżynie. Prokuratōr ôbjōn go policyjnym dozorym. Grozi mu do 2 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza