Bytōm: dilerka narkotykōw chycōnŏ

Bytōmscy szandarzi przejōnli blisko 130 porcyji narkotykōw. Zastawiōnŏ 26-latka trzimała amfetaminã w pōmiyszkaniu przi ul. Jaronia. Bytōmianka usłyszała już ôbskarżynie. Terŏz ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi jij do 3 lŏt heresztu.

Kryminalni z bytōmskij kōmyndy, co walczōm przeciwko przestympczości narkotykowej, zastawiyli 26-latkã, kerŏ we swojim pōmiyszkaniu przi ulicy Jaronia trzimała narkotyki. Wachtyrze prawa przejōnli amfetaminã, z keryj idzie narychtować bezma 130 porcyji dilerskich. Bytōmianka ôstała przewiyziōnŏ do bytōmskij kōmyndy. Śledczy przedstawiyli jij ôbskarżynie. Terŏz kobiyta ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi jij kŏra do 3 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza