Bytōm: Chycōny diler

Kryminalni z bytōmskij kōmyndy chyciyli 21 lŏt starego dilera i przejōnli bezma 40 dŏwki narkotykōw. Bytōmiōn wpŏd w pōmiyszkaniu przi ulicy Musialika. Za handel narkotykami grozi mu do 10 lŏt heresztu.

Kryminalni z bytōmskij kōmyndy kludziyli działania przeciwko przestympczości narkotykowyj. Wynikym roboty grupy policyjōnōw, co zajmujōm sie dziynnie zwalczaniym przestympczości narkotykowyj było zastawiynie 21 lŏt starego dilera. Mody chop wpŏd w rynce kryminalnych w pōmiyszkaniu przi ulicy Musialika. Wachtyrze prawa przejōnli bezma 40 gramōw marihuany. Zastawiōny trefiōł do policyjnego heresztu. Śledczy dowiedli, iże handlyrzōł narkotykami. Bytōmiōn usłyszoł już ôbskarżynia. Prokuratōr ôbjōn dilera policyjnym dozorym. Grozi mu terŏz do 10 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza