Bytōm: chcioł sie zabić, uretowali go szandarzi

Bytōmscy policyjōny uretowali 38-latka. Chop wczorej po połedniu wylŏz z dōmu, kaj ôstawiōł listek pożegnalny, z kerego jasno wynikało, iże chce się pozbyć życiŏ. Po kole 2 godzinach bytōmiŏk bōł znŏdniynty w Zŏbrzu. Ze bez 2 prōmilami alkoholu w ôrganiźmie trefiōł na izbã wytrzyźwiyń.

Wczorej po godzinie 17.00 bytōmscy wachtyrze prawa ôstali powiadōmiyni, iże 38-latek, co miyszkŏ w cyntrum miasta snŏdź chce popołnić samobōjstwo. Chop ôstawiōł listek pożegnalny, z kerego wynikało, iże chce się pozbyć życiŏ.

Wachtyrze prawa pognali do akcyje, coby go uretować. Piyrsze ôbsztalowania przizwolyły ôkryślić, iże chop snŏdź pojechoł do Zŏbrzŏ. Rejōn poszukowań zawynżōno do pŏru ulic. Na plac wysłany bōł pies tropiōncy z kōmyndy w Rybniku jak tyż do pōmocy prziwstŏli zŏbrscy wachtyrze prawa.

Dalsze informacyje dokludziyły do ôdnŏdniyńciŏ chopa. Bōł ôżarty. Na plac zawołano ambulans pogotowiŏ. Medyki zbadali 38-latka. Chop ze bez 2 prōmilami alkoholu w ôrganiźmie trefiōł na izbã wytrzyźwiyń.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza