Bytōm: 16-latek poprzniōł zabytkowy budōnek

Policyjōny z bytōmskich Szōmbierek zastawiyli 16-latka, co poprzniōł zabytkowy budōnek przinŏleżōncy do Parafije Św. Familije. Bytōmiōn tydziyń tymu serwoł z dachu budōnku elymynta metalowe. Karlus ôstoł już przesuchany. Terŏz ôdpowiy przed gyrichtym dlŏ modych.

W miniōnym tydniu wachtyrze prawa z kōmisariatu w Szōmbierkach ôstali powiadōmiyni ô porwaniu elymyntōw metalowych z dachu zabytkowego budōnku przinŏleżōncego do Parafije Św. Familije przi ulicy Kōnstytucyje. Wachtyrze prawa kludziyli poszukowania złodzieja. Sebrane informacyje przizwolyły na wytypowanie sprŏwcy, co nim mioł być mody bytōmiōn. Wczorej na wieczōr policyjōny zastawiyli 16-latka. Synek trefiōł do policyjnyj izby dziecka. Ôdpowiy terŏz przed gyrichtym dlŏ modych za zniszczynie zabytkowego budōnku.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza