Bronisław Wątroba: Brif do Dzieciōntka – XII.2018

Brif do Dzieciōntka – XII.2018

Dzieciōnteczko, wiysz, dlo siebie
Chca ô zdrowie prosić Ciebie
I ô szczyńście familiji
Dyć niy robia z tym mecyji

Chca Cie prosić tyż, kej idzie
Ô to co ze godkōm bydzie
Chca Cie prosić byś wspierało
Tym Ślōnzokōw radowało

Wiysz Dzieciōntko, sōm rymuja
Bibljo już parafrazuja
Mono życio mi wystyknie
Coby skōńczyć, dlō mie piyknie

Dyć czy inksi przeczytajōm?
Czy godka we zocy majōm?
Gowy za to niy położa
Yno tyn brif szkryfnōńć woża.

Dzieciōnteczko, prosza Ciebie
Tu, na ziymi, choć żeś w niebie
Prosza coby Kościōł wspiyroł
Ślōnsko godka, Bōg zaziyroł

Bōg zaziyroł na dziedzina
Naszo, ślōnsko, z wsparciym Syna
Coby wiara po naszymu
Słychać było u wrōt Rzymu

Medykuja, kōncept łazi
Mi po gowie, niych niy razi
Niych Ślōnzokōw pokupluje
Niych Cie richtig uraduje

Ślōnski Konkurs Recytacji
Strof Biblijnych – zdo, w tym racji
Niy trza szukać – kejby stało
Godka z wiarōm kuplowało

By uczyli sie szkolorze
Wiary, godki – Szczyńść im Boże
Twōrcy strofy zaś tworzyli
Co ze duszy swoji wziyli

Z czasym Bibljo by my mieli
We djalektach ślōnski szteli
Skarbym wiary, skarbym godki
Tōż brif śla Ci niy przipodkym

Dzieciōnteczko, czy pōmożesz?
Wiym, Ty wszysko przeca możesz
Tōż Cie prosza ô to prawie
Wspiyrej ślōnskość we ty sprawie.

Bronisław Wątroba

Szkryflōm se ta Bibljo swojōm rymowankōm i to tyż wydowōm. Do kōńca 2020 chciołbych szkaryfnōńć tak cołki Nowy Testamynt i Ksiynga Rodzaju. Jakby pod patronatym gōrnoślōnskego Kościoła zaistnioł Ślōnski Kōnkurs Recytacji Biblijny, to zdo mi sie że i naszo godka, i wiara byłyby we proficie. Przi taki ideji mogłoby sie tyż pokozać wiela tekstōw biblijnych w roztomajtych djalektach ślōnskich. Toż stōnd tyn mōj brif.

Tytułowŏ wycinanka: Marek Wacław Judycki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza