Boże Ciało we Tyrolu

Świynto Bożego Ciała noleży do najdowniejszych świōnt kościelnych a ôstało ustanowione bez papiyża Urbana III we XIII wieku. Boże Ciało przipado na 11 dziyń po Zielōnych Świōntkach i trwo cało oktawa. Nojważniejszym punktym świynta je procesjo do sztyrech ôłtorzy piyknie przistrojōnych tatarakiym, kwiotkami i astami zielōnych strōmōw /u nas najczyńsci je to brzōska/. Na czele procesje pod baldachimym kieryn niesōm chłopy we piyknych galowych ancugach idzie farorz s mōnstrancjom. Przed nimi  ôrkiestra, i żeby było bardzi uroczyści pod ôpiekōm mamy abo taty małe dziołszki s koszyczkami pełnymi płatkōw kwiotkōw kiere sypiōm pod nogi. Potym dziecka komunijne i ludkowie rozmańtych stanōw idōm hulicami wsi, miast i miasteczek. I tak to s wiynksza wyglōndo u nas.

A jak we inszych krajach. Tak jakoś sie słożyło, że trzinoście lot tymu Boże Ciało zastało mje w Austriji i to w Tyrolu, kaj na parafiji bōł nasz kapelōnek, kieryn pochodzioł ze Szyroki wele Żor. A że my byli we rajzie, toż zaprosiōł nas do sia we gościna. Akurat było Boże Ciało, toż mōgli my niy yno  ôbejrzeć se  jak to tam wyglōndo ale i iś s procesjōm do kupy s miyszkańcami małego miasteczka we Tyrolu. Baby i chopy, bajtle i młodzi, starzi rozmańtych stanōw we regijōnalnych ôblyczkach szli we procesji hulicami miasta. Siostra kapelōnka, przewidujōnco baba, wziyna ze sobōm ślōnski strōj, kieryn ôblykła, czym wzbudziła ôgrōmno ciekawoś cołkigo miasteczka. W tyn dziyń kożdy miyszkaniec na mus broł udział we procesiji i mioł to we wielki zocy. Miejscowi chłopy poprzebiyrani za austrijackich wojokōw czakali na nas przi kożdym ôłtorzu s armatōm. Jeji echo niosło wystrzał na sama szpica gōry a stamtōnd echo niōsło głos dali na gōry i doliny. Jak żech sie potym dowiedziała, na tej szpicy gōry tyż była armata s kierej wojoki szczylali i tyn wyszczał lecioł po gōrach i dolinach. Robiło to niesamowite wrażyni, kere zapamiyntōm do kōńca życio. We moji pamiynci ôstało jeszcze jedno, a były to małe bajtle, kiere niy sypały kwiotkōw, ale niosły we sztyrech małe ôłtarzyki ze świyntymi. Jo sama pamiyntōm jak byłach mało, że i u nas było coś takigo, a tera już sie tego niy spotyko, przinajmi u nas. Możno lecy kaj jeszcze ta tradycjo przetwała i była by wielko szkoda jak by sie zatraciła. Czy to Polsko czy tyż Austrijo, jedno je pewne, że we kożdym kraju publiczne wyznani wiary i zoca do Pōn Bōczka je nojważniejszo.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug

Regina Sobik

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza