Bielsko-Biołŏ: chycyni za rozbōj

Policyjōny z Bielska-Biołyj zastawiyli 27-latka i jego 22-letnigo spōlnika. Starszy z chopōw je podyjzdrzany ô rozbōj, groźby i poprzniynie statku. Ôba ôdpedzōm za napaść na interwyniujōncych wachtyrzy prawa. Zastawiyni sōm już po ôbskarżyniu. Zgodnie z decyzyjōm gyrichtu, 27-latek przepyndzi w hereszcie nojbliższe miesiōnce.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do zdarzyniŏ doszło na bielskij ul. Trzech Dyjamyntōw. Chopi ôba piyli alkohol. W jednym mōmyncie starszy z nich napŏd i ôkrŏd 43-letnigo bielszczana. Sprŏwca ciynżko sproł pokrziwdzōnego. Jego łupym padły dokumynta i mobilniŏk. Groziōł tyż świadkowi zdarzyniŏ, kery stanōł w ôbrōnie ôfiary, a niyskorzij wybiōł szybã w dźwiyrzach pobliskigo bloku.

Świadkowie zaalarmowali ô tym policyjōnōw. Chwilã niyskorzij mōndurowi zastawiyli sprŏwcōw. Ôba byli wyjōntkowo agresywni. Żeby udarymnić zastawiynie, napadli interwyniujōncych szandarōw. Szarpali sie, ôbrażali i prōbowali uciyc. Podszukowanie alkōmatym wykŏzało, iże ôba byli ôpici. Mieli ôd 1,5 do 2 prōmilōw alkoholu we ôrganiźmie. Zastawiyni trefiyli do policyjnego heresztu. Na nastympny dziyń usłyszeli ôbskarżynia. Starszymu z nich za przestympstwa te grozi terŏz do 12 lŏt za krŏtami. Bielski gyricht, na wniosek śledczych, podjōn już decyzyjõ ô jego tymczasowym heresztowaniu. W przeszłości bōł ôn już spisowany za przestympstwa przeciwko życiu. Jego 22-letni spōlnik ôdpowiy za naruszynie niytykalności cielesnyj i zniywŏgã policyjōnōw. Grozi mu do 3 lŏt heresztu. Prokuratōr ôbjōn go policyjnym dozorym.

Zdrzōdło: KMP Bielsko-Biołŏ

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-