Ber w Beskidach już ze telemetrycznym ringym

We Beskidach, wele Łysej Gōry, zamiyszkała samica bera. Coby jōm mieć pod kōntrolōm (tyż coby być zicher, iże nic jyj sie nie stanie) chycōno jōm i założōno telemetryczny ring, kery mŏ przeszło dwa lata co 2 godziny dŏwać informacyje, kaj ôna gynau je.

Samica wŏży 106 kila, je 87 cyntymetrōw srogŏ.

Do jej chycynia bōła potrzebnŏ spōłpraca leśnikōw z Czeskej Republiki, naukowcōw ze Uniwersytetu we Brnie a pracownikōw ze polskygo Tatrowskego Parku Nŏrodowego.

Ber już je nazŏd fraj i lŏce po lasach we Beskidach. Leśnicy gŏdajōm, coby mieć reszpekt jak go sie trefi w gōrach, bo choć nie atakuje bez powodu ludzi, to je to srogi i dziki zwiyrz.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza