Banōm na wōnskich glajzach z Rud do Rybnika

W tym tydniu sztartły roboty swiōnzane z wrōcyniym linije bany na wōnskich glajzach na kōncku ôd granice Miasta Rybnika do sztele przesiadkowyj Stōdoły.

Bana na wōnskich glajzach to jedna z nojsrogszych atrakcyji regiōnu – mŏ dugõ tradycyjõ, a sztela w Rudach je na Sztrece Zabytkōw Techniki. Rybnik zaczōn starania ô przedużynie tyj linije banowyj już we łōński rok. Jednak ôgłoszōne wtynczŏs przetŏrgi na budowã banhofu i glajzōw ôstały ôdkŏzane skuli za wysokich cyn słożōnōych ôd ôferyntōw w relacyji do zaplanowanego ôd miasta budżetu na tyn cyl. Zadanie ôstało przekŏzane do Rybnickich Dinstōw Kōmunalnych, kere potajlowały roboty swiōnzane z inwestycyjōm. Dinsty kōmunalne sprawiyły elymynta małyj architektury a roboty budowlane sprawi fyrma Inżbud, ôbranŏ wczaśnij w przetŏrgu.

– Zaangażowanie miasta w robotã wynikŏ z chyńci użyciŏ i rozwijaniŏ potyncjału turystycznego Rybnika. Bana na wōnskich glajzach stanie sie barzo atrakcyjnym dopołniyniym ôferty miasta, co dō nij nŏleżōm: rzyka Ruda z możebnościōm ôrganizowaniŏ spływōw kajakowych, ciekawe sztreki kołowe i Morze Rybnicke z możebnościōm łowiyniŏ ryb abo żeglowaniŏ. W prziszłości te wszyjske aktywności mogōm sie perfekt dopołniać i stworzić atrakcyjnõ propozycyjõ niy ino dlŏ miyszkańcōw ale tyż dlŏ weekendowych turystōw – podkryślŏ prezydynt Rybnika Piotr Kuczera.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Inwestycyjŏ bydzie polygała na ôdbudowaniu kōncka bany na wōnskich glajzach na dugości kole 700 m bez ôdbudowã glajzōw, jak tyż perōnu na banhofie Stōdoły, społym z mōntażym wiaty perōnowyj, zadaszyniŏ kołowego jak tyż elymyntōw małyj architektury takich jak ławki, hasiŏki, lampy. Roboty zajmnōm kole dwa i pōł miesiōnca. Planowanŏ cynŏ cołkij inwestycyje to kole 1,5 mln zł.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Zdrzōdło i fotografije: UM Rybnik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza