Babski cōmber na Bykowinie

6 czyrwnia mijŏ prawie rōwnŏ rocznica ôficjalnego patrōnatu Św. Barbary nad Rudōm Ślōnskōm (ôd 1998 roku), tōż Zwiōnzek Gōrnoślōnski i tamtejszŏ parafijŏ świyntyj Barbary zôrganizowali wystawã „Babski cōmber u Św. Barbōrki”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na wystawie idzie ôglōndać prace ôd halymbiana Marka Wacława Judyckigo, co maluje herby. Na wystawã ôbrane były jego autorstwa herby, co na nich sōm patrōnki miast i gmin. Postrzōd nich ekstra miejsce zajmujōm herby ôd Rudy i Strumiynia, bo to na nich pokŏzanŏ je świyntŏ Barbara.

Idzie tyż ôbejzdrzeć skany walorōw filatelistycznych ze postaciōm świyntyj Barbary.

Cołkŏ wystawa ôprawiōnŏ je tyż ekstra rymowanōm narracyjōm ôd Brōnisława Wōntroby.

Foto na wiyrchu: Pogo91 / Wikimedia Commons

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza