Arrows Ôstrawa zajś majstrym!

Baseballŏrze ze Arrows Ôstrawa ôstali zajś majstrym ligi czeskej. We finale wygrali trzi szpile z Eagels Praga i ôbrōniyli majstra z łōńskygo roku. We niedziela we Ôstrawie wygrali 5-2, a cołki finał 3-0! Piyrsze dwa szpile wygrali 6-3 i 10-1.

Liga czeskŏ skōńczōła latoś tak wartko skuli tego, co 7 wrzejśnia napoczynŏ sie Europejski Majsterszaft, kery je tyż eliminacyjōm do Ôlimpijskich szpilōw we Tokio.

Przipōmnijmy: Arrows mŏ swōj szportplac we ślōnskej tajli Ôstrawy, a gynau we Porubie. Manszaft ze ślōnskej Ôstrawy bōł założōny we 1973 roku. Nojpiyrw grali pod mianym Plamen Poruba, a ôd 1997 roku grajōm już jako Arrows Ôstrawa.

Arrow Ôstrawa skōńczōł tyż z hegemōniōm manszaftu Draky Brno, kere ôd 1995 do 2017 roku bōłu 21 razy majstrym ligi czeskej!
Dej pozōr tyż:  Marsz na Zgoda 2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza