Aleksander Lubina: Cele partii górnośląskich – Śląskiej Partii Regionalnej i Ślonzoki Razem

Rozpocznę od fragmentu zapisu statutowego Śląskiej Partii Regionalnej. Za jakiś czas podzielę się refleksjami dotyczącymi pozostałymi zapisami statutowymi  Śląskiej Partii Regionalnej i Ślonzoków razem.

Art. 3 Cele partii

  1. Celem ŚPR jest:
  2. poszerzenie u ugruntowanie samorządności oraz przeniesienie części uprawnień ustawodawczych do regionów i decentralizację finansów;
  3. stworzenie optymalnych warunków dla zachowania i rozwoju tożsamości mieszkańców regionu, ochrony kulturowego dziedzictwa ziem śląskich, w tym ich językowej różnorodności;
  4. podniesienie jakości życia mieszkańców ziem śląskich, w szczególności przez rozwój transportu publicznego, racjonalną politykę zagospodarowania przestrzennego, poprawę stanu środowiska naturalnego, kompleksową rewitalizację centrów miast i zdegradowanych dzielnic i miejscowości;
  5. podniesienie poziomu edukacji w regionie przez zorientowanie oświaty na rozwój samodzielnego myślenia oraz wspieranie edukacji regionalnej;
  6. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, m.in. poprzez promowanie postawy otwartości i dialogu.

 

Skupię się na punkcie 1.5. i to  niecałym – wyłącznie na „…promowanie postawy otwartości i dialogu.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Skupię się trudnym pytaniu o to, kiedy ten cel zostanie osiągnięty.

Rozumiem, że krokiem pierwszym jest na drodze do tego celu jest dawanie przykładu przez liderów Śląskiej Partii Regionalnej oraz przez założycieli tej partii. Tu widzę spore zagrożenie, bo sam przykład uczy, ale należy też prostym językiem tłumaczyć, o co chodzi w tej postawie otwartości i dialogu. Trzeba przekonać, że samemu zrozumiało się, co się mówi, do czego się namawia. Należy to wyklarować w kroku drugim członkiniom i członkom partii, a w kroku trzecim potencjalnym wyborcom. Tu Śląska Partia Regionalna może chyba  liczyć na przychylność.

Dej pozōr tyż:  Pokora na Zaôlziu:  wiecy, kiere sōm nejciynżejsze

W kroku czwartym pozostanie  „…promowanie postawy otwartości i dialogu.” I tu widzę czarno! Bo kiedy wyłączę moją przychylność dla Śląskiej Partii Regionalnej, to w dostępnych mi materiałach z wypowiedziami liderów tej partii nie znajduję takich przykładów, które świadczyłyby o tym, że chcą promować otwartość i dialog. Język najczęściej wydaje się być uczelniany, bo nie powiem, że akademicki, pobrzmiewa jakaś nutka wyższości, można wysłuchać brak przygotowania do wystąpień, zdarza się, że liderzy pytanie o program ŚPR zapominają o zapisach statutowych – więc niekrótka droga do przekonania przeciwników ŚPR nie tylko do zrozumienia zapisu stanowiącego o „…promowaniu postawy otwartości i dialogu.”, ale i być może innych zapisów.

Przyjmuję, że zapis rozumie ten, kto potrafi jego znaczenie wytłumaczyć ludziom niechętnym, bo wbrew niechętnym nie uda się na trwałe osiągnąć żadnego celu zapisanego w statucie ŚPR.

Oczywiście najprościej jest napisać, które konkretne działania będą promowały postawę otwartości i dialogu.

Tak wracamy do znanej prawdy, że najlepiej uczą (konkretne) przykłady.

Jeśli Śląska Partia Regionalna i Ślonzoki razem sobie zażyczą, to w następnym tekście zadam kilka pytań kierunkowych.

No i przypominam, że partyjny nie jestem, za partyjnymi nie przepadam, ale sytuacja jest bardzo trudna i zgodnie z zasadą: Bliższa koszula ciału oddam głos na partię z Górnego Śląska.

Aleksander Lubina

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza