10 lŏt za bōmbōny

Kryminalni z chorzowskij kōmyndy znŏdli i chyciyli trzech miyszkańcōw Chorzowa, kerzi porwali w jednym ze sklepōw kōnfekty i sprali pracownika ôchrōny. Chopy usłyszeli już ôbskarżynia, terŏz ô jejich losie uzdŏ gyricht. Grozi im 10 lŏt heresztu.

W ôstatniõ sobotã do jednego z dyskōntōw przi ulicy Piotra weszło trzech modych chopōw, jedyn z nich chyciōł kartōn z bōmbōnami i wszyjscy wziōnli wychodzić ze sklepu, z pōminiyńciym kasy. Raub dozdrzoł pracownik ôchrōny. Jak doł im pozōr, bandyci sztuchli go i uciykli. Sprawōm zajōnli sie kryminalni z chorzowskij kōmyndy, kerzi przi analizowaniu sebranyj materyje dowodowyj wartko ôbsztalowali sprŏwcōw, i wartko ich chyciyli. Wczorej wszyjscy trzech trefiyli do policyjnego heresztu. Sprŏwcami pokŏzali sie miyszkańcy Chorzowa, co im je ôd 18 do 22 lŏt. Chopy usłyszeli już ôbskarżynia, terŏz ô jejich losie uzdŏ gyricht. Za popełnione przestympstwo grozi im kŏra nawet 10 lŏt heresztu.

Foto na wiyrchu: KMP Chorzōw

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza