Żory: Chop prziszoł na kōmyndã sie prać

Wczorej siōdmyj rano do poczekalnie na kōmyńdzie policyje w Żorach weszoł 34 lata stary chop. Ôd samych dźwiyrzi przezywoł i padoł szandarōm, żeby wyszło dō niego dwudziestu.

Jak policyjōny prōbowali go uspokŏjać, ôn im padoł, iże ich „załatwi”, bo znŏ ludzi we prokuraturze. W kōńcu prōbowoł ich szarpać, tōż zarŏz bōł ôbezwładniōny.

Chop niy przizwolōł na badanie alkōmatym i z kōmyndy trefiōł na policyjõ izbã zastawiyń. Hned stanie przed gyrichtym. Może mu grozić do roku heresztu.

Zdrzōdło: KMP Żory

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza